[Arabic stories for preschool children published in Israel] [Text] / Taabirai, Ilhaam Duwayrai. [et al.]. - [Israel, : [s. n.], 2000-2013]. - 20 v. : с. : il + 22-30 cm. - ISBN 7290008811118 (v. [1]). - ISBN 003500006923 (v. [2]). - ISBN 9652311332 (v . [2]). - ISBN 9789655280319 (v. [13]). - ISBN 9789655280227 (v. [14]). - ISBN 9789655280050 (v. [17]): (no price).
    Content:
[1] Anaa ismai Hanaa / taʾlaif Ilhaam Duwayrai Taabirai. [200-?] -- [2] oHikaayat al-baalaunaat al-khamsah / taʾlaif Maryam Raut ; tarjamat, Rauzlaand Du°aym. 2012 -- [3] Ta°laim al-qiraaʾah : li-marohalat riyaaod al-aotfaal wa-al-marohalah al-ibtidaaʾaiyah / taʾlaif Bassaam Muohammad °Uraabai. [200-?] -- [4] Shajarat al-kutub / taʾlaif wa-rasm Laylaa °Abd Allaah. 2009 -- [5] Zaytaunatai al-khaalidah / taʾlaif, Saamiyah Zahraan. 2009 -- [6] Ru°aat al-baqar : Mu°tazz wa-oSabaa / i°daad wa-rusaumaat, Muohammad Walaid. 2009 -- [7] oSiraa° al-jabaabirah bayna al-°aql wa-al-qauwah / i°daad wa-rusaumaat, Muohammad Walaid. 2009 -- [8] Marmaurah wa-ohabbat al-banaadaurah / taʾlaif Jawdat °aId ; osaff wa-rusaum, Razzaan Ramzai Naososaar. 2007 -- [9] Masʾalah shakhosaiyah. [200-?] -- [10] aImaan wa-°aid al-umm / taʾlaif, Maysaaʾ Faqaih ; rusaumaat, Ranaa Bishaarah. 2001 -- [11] °Iqaab lil-ozaalim / ta®laif Ibraahaim Kayyaal ; rusaum Ayman Khaotaib ; muraaja°ah lughawaiyah Aohmad Maohmaud Kabhaa. [2013?] -- [12] Law kuntu ghaymah / ta®laif °Alyaa Abau Shumays ; rasm Sawsan al-Maajidai. [200-?] -- [13] al-Dubb Karkar / ta®laif Naivain °Athaaminah ; rusaumaat Ayman Khaotaib ; al-tadqaiq al-lughawai Nabaihah Jabaarain. [2013?] -- [14] Nabbauoh... / bi-qalam Naadir Abau Taamir ; rusaumaat Ayman99 Studio ; al-tadqaiq al-lughawai Naadir Abau Taamir. [2013?] -- [15] al-°Uotlah al-osayfaiyah / taʾlaif, Mufaid oSaydaawai ; rusaumaat, Fidaaʾ Zaohaaliqah-Fanaadiqah. 2007 -- [16] Khaddai ka-al-ward : majmau°ah shi°raiyah lil-aotfaal / taʾlaif, Faaodil Jamaal °Alai ; rusaumaat, Sharaif Waakid. oTab°ah jadaidah. 2007 -- [17] Kaana lai akh / taʾlaif, Naadiyah oSaalioh ; rusaumaat, Hiyaam Muosotafaa °Aototaar ; al-tadqaiq al-lughawai, Buotrus Dallah. [2013?] -- [18] Kaitai wa-°aid al-mailaad / taʾlaif, °aAyidah oHammaadah Khaotaib ; rusaumaat, Inosaaf oSaffaurai. 2011 -- [19] Ash°aar lil-aotfaal / taʾlaif, °aAyidah Khaotaib ; rusaumaat, Filaadaa Salaim. [2012?] -- [20] al-Umm sham°ah / ta®laif Faaotimah Dhiyaab ; rusaumaat aInaas Yaohyaa ; mudaqqiq lughawai Luotfai Manosaur. 2007.
Рубрики: Children's stories, Arabic--Israel.


Additional access points:
Taabirai, Ilhaam Duwayrai.; Rot, Miryam.; °Uraabai, Bassaam Muohammad.; °Abd Allaah, Laylaa.; Zahraan, Saamiyah.; Walaid, Muohammad.; °aId, Jawdat.; Faqaih, Maysaaʾ.; Kayyaal, Ibraahaim.; Abau Shumays, °Alyaa.; °Athaaminah, Nifain.; Abau Taamir, Naadir.; oSaydaawai, Mufaid.; °Alai , Faaodil Jamaal.; oSaalioh, Naadiyah.; Khaotaib, °aAyidah oHammaadah.; Dhiyaab, Faaotimah.
(No free copies)