Aamerika komugi : [Text] : sono seisan ryautsau seisaku jijao /. - Zaoho kaiteiban. - Taokyao : : Yunyau Shokuryao Kyaogikai Jimukyoku,, 1974. - 17, 6, 383 p. : : ill. ; + 21 cm. - (no price).


Additional access points:
Yunyau Shokuryao Kyaogikai.
(No free copies)