Main page EU Libraries

Libraries


Library of Congress Washington - search results

Search criteria
search in results

Sort by:
= Author = = Title = = Publication date = = Document type =
Формат представления:
= Full = = Labeled = = Brief =

Search query: (<.>K=AANAA$<.>)
We have found 6 book(s)/magazine(s)
Results from 1 to 6

1.


   
    [aAnaa] [[sound recording].]. - Tarzana, CA : : Pars Video,, [1993]. - 1 sound cassette :, (). - Sung in Azerbaijani. - (no price).
Brief record.
    Content:
Qaunaaq§laar -- Daa?sla? qaalaa -- Yaa?gmaa yaa?ga??s -- Gealain gealair -- aA?gr?maa aurgaim -- aAx?saam maahn?sa? -- Qurbaan aad?naa -- Q?z?l euzeuk -- aA?glaasaan a?glaaraam -- aAnaa.
Рубрики: Popular music--Iran, 1991-2000.
   Songs, Azerbaijani.


(No free copies)
Find similar


2.


    [Campa language publications. [Text]. - (Libro de ciencias naturales ; ; no. 1).
   II]. / Centro Amazaonico de Lenguas Autaoctonas Peruanas "Hugo Pesce". - [S. l. : s. n.]. - 1969-1997. - 16 v. : с. : il + 21-27 cm. - (no price).
Contains material not cataloged separately.
    Content:
[1] Ishitovaeyaneeni evereeyopaeni = Pasajes del libro de aExodo (1997) -- [2] Quipatsiquero (1996) -- [3] Tsica icanteetziri oshequiyantyaariri vaaca cameethari (1997) -- [4] Iria Mateo ijanquinatacotaquiri Jesoquirishito, oetaca icantari iroavijacotantsi = Evangelio de San Mateo (1976) -- [5] Isaicantapaintariranqui Jesus jaca quipatsiqui = La vida de Jesucristo (1982) -- [6] Ijanquinatsiniri pavoro Corosashijatsi ireevataqui ijanquinatsiniri Tejavonicajatsi irapiitaquiro ijanquinatsiniri Tejavonicajatsi ijanquinatsiniri Tito ijanquinatsiniri Jeremona = Carta a los Colosenses, primera carts a los Tesalonicenses, segunda carta a los Tesalonicenses, carts a Tito, carta a Filemon (1977) -- [7] Piratsipayeeni aanaayetziri anampiqui = Animales de la selva (1984) -- [8] Tsimeri = Los aves y animales (1986) -- [9] Ocantacota nonampi = Sobre mi pueblo (1984) -- [10] Jaoca icanteetirori aamaacoventearo ajipee = Cuidado de los dientes (1984) -- [11] Shiquiri = Las moscas (1984) -- [12] Asanquenate 3 (1969) -- [13] Shampa (1984) -- [14] Jantyaaco rojanquinatziniri ijoriiyotzincaritepaeni jatayitanaentsiri = La epaistola de Santiago (1985) -- [15] Timatsi cameetsatatsiri acoajeitaqueri = Declaracion universal de los derechos humanos (Campa Ashaninca) (1973) -- [16] Nocantemi irootaqui cameetsaperotsi irantero maavaeni jeecayitatsirini jaca eejatsi pashini jeecayitstsirini pashinipaeni quipatsiquipaeni = Declaracion universal de los derechos humanos (Campa Ashaninca) (1973)
Рубрики: Campa language


Additional access points:
Centro Amazaonico de Lenguas Autaoctonas Peruanas "Hugo Pesce"
(No free copies)
Find similar


3.


   
    [Bayaaoz gajah§lar] [[sound recording].]. - Tarzana, CA : : Pars Video,, [2000]. - 1 sound cassette :, (). - Sung in Azerbaijani. - (no price).
Brief record.
    Content:
San allah gol -- Naar golai -- aAkhtaarair guzaum -- Bahaar nadair -- ?Caaghair yaraam gol -- Naaz laanaa naaz laanaa -- aAkhtaar maamanai -- aAnaa -- Biyaaoz gajah§lar.
Рубрики: Popular music--Iran, 1991-2000.
   Songs, Azerbaijani.


(No free copies)
Find similar


4.


   
    Aanaa aaegaahaun / [Text] / Siyaalu, Ashrafu., Bhaototai, Imaamu Baokohshu., Samaun, Bashairu. - Chaapo 1. - Haidaraabaad Sindhu : : 1980., S. a. - 113 p. ; + 19 cm. - Rs5.00 р.
In Sindhi.
Рубрики: Sindhi literature, 20th century.


Additional access points:
Siyaalu, Ashrafu.; Bhaototai, Imaamu Baokohshu.; Samaun, Bashairu.
(No free copies)
Find similar


5.


    [Books on science and mathematics from Iran. [Text].
   1]. - Tihraan : : Daanishgaah-i Tihraan,, 1327-1347 [1948-1968]. - <22> v. : с. : il + 24 cm. - In Persian. - (no price).
    Content:
[1] Jabr va aanaalaiz / Muohammad °Alai Mujtahidai. (1327 [1948]) -- [2] Uosaul-i naozaraiyah-®i tavaabi°-i mutaghayyir-i mukhtalaot. 1 / °Alai Afozalaipaur. (1328 [1949]) -- [3] Shaimai-i aalai. Jild-i 1. Ti®aurai va uosaul-i kullai / Raohaim °aAbidai. (1330 [1951]) -- [4] Handasah-i taohlailai / Aohmad °Aqailai. (1330 [1951]) -- [5] Uosaul-i ravishhaa-yi riyaaozai-i aamaar / °Alai Afzalai°paur. (1336 [1957]) -- [6] Jabr va aanaalaiz / Muohammad °Alai Mujtahidai. (Chaap-i 2. 1336 [1957]) -- [7] Tajzaiyah-i sanghaa-yi ma°danai va barkhai far§aavurdah§haa-yi shaimaiyaa®ai / nigaarish-i Muohammad Riozaa Rijaalai. (1337 [1958]) -- [8] Faizaik-i tirmaudainaamaik. Jild-i 1. Mabaanai va uosaul / ta®laif-i A. Rawshan. (1333 [1954]) -- [9] Shaimai-i tajziyah. 1. Uosaul-i muqaddimaatai / °A. Paraiman. (1328 [1949]) -- [10] Shaimai-i °umaumai. 1. Kullaiyaat va qavaanain / °Alai Sa°aidai. (1328 [1949]) -- [11] Shaimai-i biyaulauzhai. Jild-i 1. / ta®laif-i Muohammad oHasan Maafai. (1332 [1953 or 1954]) -- [12] Ravish-i shaimai-i tajziyah. Jild-i 1. / nigaarish-i Fakhr al-Dain Khvushnivaisaan. (1335 [1956 or 1957]) -- [13] Shaimai-i aalai-i °umaumai. Jild-i 1. Baraa-yi daanishjauyaan-i °ulaum va rishtah§haa-yi vaabastah / nigaarish-i Yaohyaa °Abduh. (1963) -- [14] Faizaik-i tirmaudainaamaik. Jild-i 2. Mavaarid-i isti°maal / ta®laif-i A. Rawshan. (1333 [1954]) -- [15] Ravishhaa-yi muqaddimaatai-i aamaarai / ta®laif-i °Abbaasqulai Khvaajah Naurai ... [et al.]. (1342 [1963]) -- [16] Handasah-i tarsaimai va handasah-i ruqaumai / Aohmad Bairashk. (1328 [1949]) -- [17] Jabr va aanaalaiz / ta®laif-i Muosotafaa Kaamkaar Paarsai. (1329 [1950]) -- [18] aAnaalaiz-i riyaaozai : Jild-i nukhustain. Naozaraiyah-i tavaabi°-i mutaghayyir-i ohaqaiqai -- daifiraansyal va intigraal / ta®laif-i Manauchihr Vaososaal. (1330 [1951]) -- [19] Handasah-®i °aalai : gurauh va handasah / ta®laif-i Asad Allaah aAl Bauyah. (1331 [1952]) -- [20-21] Iohtimaalaat va aamaar-i riyaaozai : barnaamah-i daanishkadah-i kishaavarzai / az Muohammad oHasan Mahdavai Ardabailai. Jild-i 1.-2. (1331-1333 [1952-1954]) -- [22] Uosaul-i handasah-®i daifiraansyal / nigaarish-i Aohmad Bihfurauz. (1334 [1955]) -- [23] Uosaul-i naozaraiyah-i riyaaozai-i iohtimaal / °Alai Afozalai§paur. (1335 [1956]) -- [24] Handasah-®i taohlailai / Muosotafaa Kaamkaar Paarsai. (Chaap-i 2. 1335 [1956]) -- [25] Uosaul-i aamaar va kullaiyaat-i aamaar-i iqtiosaadai / ta®laif-i Muohsin oSabaa. (Tajdaid-i chaap. 1337 [1958]) -- [26] Riyaaozaiyaat-i °umaumai / ta®laif-i Manauchihr Vaososaal. Jild-i 1. (1339 [1960]) -- [27] aAnaalaiz-i riyaaozai : muqaddimah bar aanaalaiz-i nuvain : jabr - taupaulauzhai / ta®laif-i Vaazgin Avaanaisiyaan. Jild-i 1. (1341 [1963]) -- [28] Tajziyah-®i °aamilai / iqtibaas-i, Muohammad oHasan Mahdavai Ardabailai. (1347 [1968])
Рубрики: Science--Iran.
   Mathematics--Iran.

   Chemistry--Iran.Additional access points:
Mujtahidai, Muohammad °Alai, \\; Afozalaipaur, °Alai. \\; °aAbidai, Raohaim. \\; °Aqailai, Aohmad. \\; Rijaalai, Muohammad Riozaa. \\; Rawshan, A. \\; Paraiman, °Alai. \\; Sa°aidai, °Alai. \\; Maafai, Muohammad oHasan. \\; Khvushnivaisaan, Fakhr al-Dain. \\; °Abduh, Yaohyaa, \\; Khvaajah Naurai, °Abbaas Qulai. \\; Birashk, Ahmad, \\; Kaamkaar Paarsai, Muosotafaa. \\; Vaososaal, Manauchihr. \\; aAl Bauyah, Asad Allaah. \\; Mahdavai Ardabailai, Muohammad oHasan. \\; Bihfurauz, Aohmad. \\; oSabaa, Muohsin. \\; Avanissian, Vazgain. \\
(No free copies)
Find similar


6.


    [Campa language publications. [Text]. - (Libro de ciencias naturales ; ; no. 1).
   II]. / Centro Amazaonico de Lenguas Autaoctonas Peruanas "Hugo Pesce". - [S. l. : s. n.]. - 1969-1997. - 16 v. : с. : il + 21-27 cm. - (no price).
Contains material not cataloged separately.
    Content:
[1] Ishitovaeyaneeni evereeyopaeni = Pasajes del libro de aExodo (1997) -- [2] Quipatsiquero (1996) -- [3] Tsica icanteetziri oshequiyantyaariri vaaca cameethari (1997) -- [4] Iria Mateo ijanquinatacotaquiri Jesoquirishito, oetaca icantari iroavijacotantsi = Evangelio de San Mateo (1976) -- [5] Isaicantapaintariranqui Jesus jaca quipatsiqui = La vida de Jesucristo (1982) -- [6] Ijanquinatsiniri pavoro Corosashijatsi ireevataqui ijanquinatsiniri Tejavonicajatsi irapiitaquiro ijanquinatsiniri Tejavonicajatsi ijanquinatsiniri Tito ijanquinatsiniri Jeremona = Carta a los Colosenses, primera carts a los Tesalonicenses, segunda carta a los Tesalonicenses, carts a Tito, carta a Filemon (1977) -- [7] Piratsipayeeni aanaayetziri anampiqui = Animales de la selva (1984) -- [8] Tsimeri = Los aves y animales (1986) -- [9] Ocantacota nonampi = Sobre mi pueblo (1984) -- [10] Jaoca icanteetirori aamaacoventearo ajipee = Cuidado de los dientes (1984) -- [11] Shiquiri = Las moscas (1984) -- [12] Asanquenate 3 (1969) -- [13] Shampa (1984) -- [14] Jantyaaco rojanquinatziniri ijoriiyotzincaritepaeni jatayitanaentsiri = La epaistola de Santiago (1985) -- [15] Timatsi cameetsatatsiri acoajeitaqueri = Declaracion universal de los derechos humanos (Campa Ashaninca) (1973) -- [16] Nocantemi irootaqui cameetsaperotsi irantero maavaeni jeecayitatsirini jaca eejatsi pashini jeecayitstsirini pashinipaeni quipatsiquipaeni = Declaracion universal de los derechos humanos (Campa Ashaninca) (1973)
Рубрики: Campa language


Additional access points:
Centro Amazaonico de Lenguas Autaoctonas Peruanas "Hugo Pesce"
(No free copies)
Find similar
 


Access to the site is free. We have no any kind of paid services.
All content, including design ideas and style, are subject to copyright.
Bibliographic records are property of respective libraries and for your reference only.
Copying and placement of materials on other sites without written permission prohibited.
© library24.us, 2015-2017