Main page EU Libraries

Libraries


Library of Congress Washington - search results

Search criteria
search in results

Sort by:
= Author = = Title = = Publication date = = Document type =
Формат представления:
= Full = = Labeled = = Brief =

Search query: (<.>K=AALI$<.>)
We have found 11 book(s)/magazine(s)
Results from 1 to 11

1.


   
    [Biographies of Muslims by Turkish authors]. [Text] / (Mehmet Zekaaa?), Konrapa, M. Zekaaa? [et al.]. - [Turkey], : [s. n.], 1964-1992 . - v. <1-11 > ; с. + 20-24 cm. - (no price).
    Content:
[1] Peygamberimizin hayat? / yazan, M. Zekaaa? Konrapa. 1964 -- [2] Hazreti Ebubekir'in hayat? / Mehmed Hocao?glu. [1965] -- [3] Hazreti eOmer'in hayat? / Mehmed Hocao?glu. [1966] -- [4] Hazreti Hatice / Ahmed Cemil Ak?nc?. 1966 -- [5] Hazreti eOmer / Ahmet Cemil Ak?nc?. [1967] -- [6] Peygamber halkas? / yazan, Necip Faaz?l K?sakeurek. 1. bask?. 1968 -- [7] Hazreti aAmine / Ahmet Cemil Ak?nc?. [1970] -- [8] Hanefi f?k?h aalimleri / Ahmet eOzel. 1. bask?. 1990 -- [9] Sultaneu'l-aArifa?n e?s-?Seyh Mahmaud Saama? Ramazano?glu / Saad?k Daanaa. [1991] -- [10] cImam Birgiva? / Ahmed Turan Arslan. 1992 -- [11] Nureddin Mahmud Bin Zenga? ve cIslaam kurumlar? tarihindeki yeri / Bahattin Keok. 1. bask?. 1992.
Рубрики: Muslims--Biography.
   Islam--History.Additional access points:
Konrapa, M. Zekaaa?, (Mehmet Zekaaa?), (1888-); Hocao?glu, Mehmed.; Ak?nc?, Ahmet Cemil, (1919-); K?sakeurek, Necip Faaz?l, (1904-); eOzel, Ahmed.; Daanaa, Saad?k.; Arslan, Ahmed Turan.; Keok, Bahattin.
(No free copies)
Find similar


2.


   
    aAliyaat al-takaamul al-iqtiosaadai al-°Arabai / [Text] : библиография / oTaahaa, oTaahaa °Abd al-°Alaim. - al-Qaahirah : : Ma°had al-Buohauth wa-al-Diraasaat al-°Arabaiyah,, 1993. - 575 p. ; + 24 cm. - Includes bibliographical references (p. 537-575). - ISBN 9775042046. - ISBN 9789775042040: (no price).
Рубрики: Arab countries--Economic integration.
    Arab countries--Economic policy.Additional access points:
oTaahaa, oTaahaa °Abd al-°Alaim.; Institute of Arab Research and Studies.
(No free copies)
Find similar


3.


   
    aAlit um stayrisskipanarvi?urskifti F?roya : [Text] : aalit fraa nevndini, landsstayri? setti 1. aprail 1993, at kanna stayrisskipanarvi?urskifti F?roya / / Rasmussen, Sjaur?ur. - Taorshavn : : F?roya landsstayi,, 1994. - 408 p. ; + 25 cm. - Chiefly in Faroese; text also in Danish, English, and Swedish. - Includes bibliographical references (p. 397-408). - (no price).
Рубрики: Constitutional law--Faroe Islands.
   Faroe Islands--Politics and government.


Additional access points:
Rasmussen, Sjaur?ur.
(No free copies)
Find similar


4.


    [Books on Turkish local history. [Text].
   2]. / Turkey., Turizm Bakanl??g?. Gaziantep Tarihi ve Keulteurel De?gerleri Sempozyumu ((1987 : ; Gaziantep, Turkey).). , Ge?cmi?ste ve Geuneumeuzde Geumeu?shane Sempozyumu ((1990 : ; Geumeu?shane, Turkey).). - Turkey, : [s. n.], 1954-1995. - 22 v : с. : il, карты + 17-25 cm. - Include bibliographical references. - ISBN 9759541106 (v . [13]). - ISBN 9757598178 (v . [14]): (no price).
    Content:
[1] Akseki Kazas? : tarih, co?grafya, turizm, biyografya / Kemal eOzkaynak. 1954 -- [2] Samsun tarihi / aAlim Altayl?. 1967 -- [3] Edirne / Atalay Bay?k. 1973 --[4] Geumeu?shane ve ?cevresinin tarihi-sanat eserleri, 1969-1971 / Geulyeuz (Akageun) Uslu. 1980 -- [5] Gaziantep Tarihi ve Keulteurel De?gerleri Sempozyumu bildirileri : 25-26 Eyleul 1987, Gaziantep. 1987 -- [6] ?Corum 19 / haz?rlayan, Ertu?grul ?Sahinci. [1989?] -- [7] Erenkeoy tarihi / O?guz M. Yorganc?o?glu. 1989 -- [8] Samsun ve il?celeri / haz?rlayan, Mustafa Dak. 1989 -- [9] Her yeoneuyle Zile / Semra Meral ... [et al.]. [1990?] -- [10] Ye?siloba : ?Cukurova'da Teurklerin soyk?r?ma u?grad??g? bir yer / Cezmi Yurtsever. 1990 -- [11] And?k?ca-- / Mustafa Kemaal Say?l. 1. bask?. 1991 -- [12] Tarih i?cinde Afyonkarahisar'da kaybolan eserlerimiz. 1 / haz?rlayan, Yusuf cIlgar. 1991 -- [13] Karadeniz beolgesi : co?grafya, tarih, keulteur, ve turizm de?gerleriyle / haz?rlayan, cIlker ?Cakan. 1991 -- [14] cIdris-i Bitlisi ve ?Seukri-i Bitlisi / Ahmet U?gur. 1991 -- [15] Tarih, corafya [sic] ve sosyolojik yeonden Balya, Il?ca, ?Saml? yeoreleri, Bal?kesir / Hikmet Ad?n. 1991 -- [16] Ge?cmi?ste ve Geuneumeuzde Geumeu?shane Sempozyumu : 13-17 Haziran 1990. 1991 -- [17] Kar'lar : geuneybat? Anadolu'nun tarih eoncesi halk? / Arif Uygu?c. 1992 -- [18] Ayd?n : co?grafi konumu, tarih, folkloru, il?celeri / [haz?rlayan, Heusneu Akdo?gan] 1992 -- [19] Konya cIli turizm envanteri, 1992 / T.C. Turizm Bakanl??g?. 1992 -- [20] Malatya cIli / Ahmet ?Senteurk, M. Sedat Balar?s?. [1992?] -- [21] Sel?cuklular ve Konya / Yusuf Keu?ceukda?g, Caner Arabac?. 1994 -- [22] S?rps?nd??g? zaferi : "Rumeli'nin ilk ?sehitleri" an?t kitabe / yazan, Oral Onur. 1995.
Рубрики: Turkey--History, Local.
    Turkey--Antiquities.Additional access points:
eOzkaynak, Kemal. \\; Altayl?, aAlim. \\; Bay?k, Atalay. \\; Uslu, Geulyeuz Akageun. \\; ?Sahinci, Ertu?grul. \\; Yorganc?o?glu, O?guz M. \\; Dak, Mustafa. \\; Meral, Semra. \\; Yurtsever, Cezmi. \\; Say?l, Mustafa Kemaal. \\; Ilgar, Yusuf, \\; ?Cakan, cIlker. \\; U?gur, Ahmet. \\; Ad?n, Hikmet. \\; Uygu?c, Arif. \\; Akdo?gan, Heusneu. \\; ?Senteurk, Ahmet, \\; Keu?ceukda?g, Yusuf. \\; Onur, Oral. \\; Turkey. Turizm Bakanl??g?.; Gaziantep Tarihi ve Keulteurel De?gerleri Sempozyumu ((1987 : ; Gaziantep, Turkey).); Ge?cmi?ste ve Geuneumeuzde Geumeu?shane Sempozyumu ((1990 : ; Geumeu?shane, Turkey).)
(No free copies)
Find similar


5.


   
    Asnaadai az 58 rauz-i zimaamdaarai dar °Iraaq : [Text] : nabard-i Rashaid °aAlai Gailaanai baa quvaa-yi Ingilais, 1941 / / Zamaaniyaan, °Alai Riozaa,. - Chaap-i 1. - Tihraan : : Mu®assasah-i Chaap va Intishaaraat-i Vizaarat-i Umaur-i Khaarijah,, 1997. - 28, 303 p. : : il, карты + 24 cm. - Загл. на доп.тит.листе : Documents on Rashid aAli Guilani's 58 day rule in Iraq :. - Includes bibliographical references. - ISBN 9646056679: (no price).
Рубрики: Iraq--History, Hashemite Kingdom, 1921-1958


Additional access points:
Zamaaniyaan, °Alai Riozaa, (1960 or 1961-); Kailaanai, Rashaid °aAlai,; Daftar-i Muotaala°aat-i Siyaasai va Bayn al-Milalai (Iran). Idaarah-®i Intishaar-i Asnaad.
(No free copies)
Find similar


6.


   
    100. do?gum y?ldeoneumeunde Hasan-aAli Yeucel : [Text] : 18 ?Subat 1998, Ankara / / Boybeyi, Songeul. - 1. bask?. - Ankara : : Atateurk Yeuksek Kurumu, Atateurk Keulteur Merkezi Ba?skanl??g?,, 1998. - ix, 176 p. : : il + 20 cm. - Includes bibliographical references and index. - ISBN 9751609984: (no price).
"cILSAM: 98.06.Y.0143-147"--T.p. verso. "Unesco, Teurkiye Milla? Komisyonu"--Cover. Contains papers presented at a conference held Feb. 18, 1998 in Ankara.
Рубрики: Educators--Turkey


Additional access points:
Boybeyi, Songeul.; Yeucel, Hasan aAli,; Unesco. Teurkiye Milli Komisyonu.
(No free copies)
Find similar


7.


   
    aAlikaalibijahaaram : [Text] : saomskorta-Bhoota-Mocngola-akosarasamaamnaayaoh / / Raghu Vira. - Lavapuram : : Sarasvatai-Vihaaraoh,, 1998 [1941]. - 20 p. ; + 37 cm. - Загл. на доп.тит.листе : aAlikaalibijahaaram being a Sanskrit-Tibetan-Mongolian abecedarium. - Sanskrit, Mongolian. - (no price).
Рубрики: Sanskrit language--Alphabet.
   Tibetan language--Alphabet.

   Mongolian alphabet.

Abstract: On the alphabets of Sanskrit, Tibetan, and Mongolian languages.


Additional access points:
Raghu Vira.
(No free copies)
Find similar


8.


   
    Az?arbaiijan Kommunist Partiiiasynyn dcovl?at v?a ijtimai t?ashkilatlaryn ishini iiakhshylashdyrmag sach?asind?a f?aaliiiii?ati, 1971-1980-ji ill?ar : [Text] : elmi ?as?arl?arin tematik m?ajmu?asi / / Musa?iev, S. B. - Baky : : Az?arbaiijan Dcovl?at Universiteti,, 1984. - 130 p. ; + 21 cm. - Includes bibliographies. - 0.95rub р.
Azerbaijani and Russian. At head of title: Az?arbaiijan SSR Ali v?a Orta Ikhtisas T?achsili Nazirliiii, S.M. Kirov adyna Gyrmyzy ?Am?ak Baiiraghy Ordenli Az?arbaiijan Dcovl?at Universiteti.
Рубрики: Associations, institutions, etc.--Azerbaijan.
   Azerbaijan--Social policy.


Additional access points:
Musa?iev, S. B.; S.M. Kirov adyna Az?arbaiijan Dcovl?at Universiteti.
(No free copies)
Find similar


9.


    Dharmaaraavu, Taapai, (1887-1973.).
    aAlionodiyaa aodukkutinaevaaolola mahaasabha / [Text] / Taapai, Dharmaaraavu. - Vijayavaaoda : : Viasaalaandhra Pabliosicng Haus,, 1961, 1976 printing. - 130 p. : : il + 20 cm. - In Telugu. - (no price).
Рубрики: Beggars--India.

(No free copies)
Find similar


10.


   
    [Biographies of Muslims by Turkish authors]. [Text] / (Mehmet Zekaaa?), Konrapa, M. Zekaaa? [et al.]. - [Turkey], : [s. n.], 1964-1992 . - v. <1-11 > ; с. + 20-24 cm. - (no price).
    Content:
[1] Peygamberimizin hayat? / yazan, M. Zekaaa? Konrapa. 1964 -- [2] Hazreti Ebubekir'in hayat? / Mehmed Hocao?glu. [1965] -- [3] Hazreti eOmer'in hayat? / Mehmed Hocao?glu. [1966] -- [4] Hazreti Hatice / Ahmed Cemil Ak?nc?. 1966 -- [5] Hazreti eOmer / Ahmet Cemil Ak?nc?. [1967] -- [6] Peygamber halkas? / yazan, Necip Faaz?l K?sakeurek. 1. bask?. 1968 -- [7] Hazreti aAmine / Ahmet Cemil Ak?nc?. [1970] -- [8] Hanefi f?k?h aalimleri / Ahmet eOzel. 1. bask?. 1990 -- [9] Sultaneu'l-aArifa?n e?s-?Seyh Mahmaud Saama? Ramazano?glu / Saad?k Daanaa. [1991] -- [10] cImam Birgiva? / Ahmed Turan Arslan. 1992 -- [11] Nureddin Mahmud Bin Zenga? ve cIslaam kurumlar? tarihindeki yeri / Bahattin Keok. 1. bask?. 1992.
Рубрики: Muslims--Biography.
   Islam--History.Additional access points:
Konrapa, M. Zekaaa?, (Mehmet Zekaaa?), (1888-); Hocao?glu, Mehmed.; Ak?nc?, Ahmet Cemil, (1919-); K?sakeurek, Necip Faaz?l, (1904-); eOzel, Ahmed.; Daanaa, Saad?k.; Arslan, Ahmed Turan.; Keok, Bahattin.
(No free copies)
Find similar


11.


   
    aAli IcncDiyaa bukaselarsa eonoda pablicsarsa daayarekotri. [Text]. - [S. l. : s. n.], 1966. - p. cm. - (no price).
Romanized.
Рубрики: Booksellers and bookselling--India
   Publishers and publishing--India


(No free copies)
Find similar
 1-10    11-11 
 


Access to the site is free. We have no any kind of paid services.
All content, including design ideas and style, are subject to copyright.
Bibliographic records are property of respective libraries and for your reference only.
Copying and placement of materials on other sites without written permission prohibited.
© library24.us, 2015-2017