Main page EU Libraries

Libraries


Library of Congress Washington - search results

Search criteria
search in results

Sort by:
= Author = = Title = = Publication date = = Document type =
Формат представления:
= Full = = Labeled = = Brief =

Search query: (<.>K=AALAI$<.>)
We have found 7 book(s)/magazine(s)
Results from 1 to 7

1.


   
    aAlaiyaat al-taodakhkhum fai Miosr / [Text] : библиография / Nuosohai, Aohmad., Khayr al-Dain, Hanaa®. - [Cairo] : : Jaami°at al-Qaahirah, Kullaiyat al-Iqtiosaad wa-al-°Ulaum al-Siyaasaiyah, Markaz al-Buohauth wa-al-Diraasaat al-Iqtiosaadaiyah wa-al-Maalaiyah,, 1992. - 7, 426 p. : : il + 24 cm. - Includes bibliographical references. - ISBN 9772230461 :: ?E25.00 р.
Text in Arabic with one article in English. Papers presented at Nadwat aAlaiyaat al-Tadakhkhum fai Miosr, organized by Markaz al-Buohauth wa-al-Diraasaat al-Iqtiosaadaiyah wa-al-Maalaiyah, Jaami°at al-Qaahirah, held 3-5 March, 1990.
Рубрики: Inflation (Finance)--Congresses.--Egypt
   Inflation (Finance)--Economic models--Congresses.--Egypt

   Prices--Congresses.--Egypt

   Egypt--Economic conditions--Congresses., 1952-


Additional access points:
Nuosohai, Aohmad.; Khayr al-Dain, Hanaa®.; Jaami°at al-Qaahirah. Markaz al-Buohauth wa-al-Diraasaat al-Iqtiosaadaiyah wa-al-Maalaiyah.; Nadwat aAlaiyaat al-Taodakhkhum fai Miosr ((1990 : ; Jaami°at al-Qaahirah))
(No free copies)
Find similar


2.


   
    aAlaiyat °amal al-qaiyaadaat al-sha°baiyah al-ijtimaa°aiyah fai dawlat al-jamaahair. [Text] / al-Markaz al-°aAlamai li-Diraasaat wa-Abohaath al-Kitaab al-Akhodar. - al-oTab°ah 1. - Banighaazai : : al-Markaz al-°aAlamai li-Diraasaat wa-Abohaath al-Kitaab al-Akhodar,, [1997]. - 163 p. ; + 15 cm. - ISBN 9981126012: (no price).


Additional access points:
al-Markaz al-°aAlamai li-Diraasaat wa-Abohaath al-Kitaab al-Akhodar.
(No free copies)
Find similar


3.


   
    aAlaiyaat wa-mu°awwiqaat al-amal al-Barlamaanai : [Text] : kayfa yaraa a°odaa® Majlis al-Sha°b masaar al-taotawwur al-dai[mu]qraaotai : diraasah maydaanaiyah. / Jamaa°at Tanmiyat al-Daimuqraaotaiyah (Egypt). - [Cairo] : : Jamaa°at Tanmiyat al-Daimuqraaotaiyah, Barnaamaj al-Marosad al-Barlamaanai,, [1998]. - 179, 16 p. : : il + 24 cm. - Includes bibliographical references. - ISBN 9775797128: (no price).
Рубрики: Democracy--Egypt.
   Representative government and representation--Egypt.

   Egypt--Politics and government, 1981-


Additional access points:
Jamaa°at Tanmiyat al-Daimuqraaotaiyah (Egypt)
(No free copies)
Find similar


4.


   
    aAlaiyaat al-istidlaal fai al-°ilm / [Text] : библиография / Bin Mais, °Abd al-Salaam. - al-oTab°ah 1. - [al-Rabaaoto] : : Kullaiyat al-aAdaab wa-al-°Ulaum al-Insaanaiyah bi-al-Rabaaot,, 2000. - 180, 57 p. : : il + 24 cm. - Загл. на доп.тит.листе : Mecanismes de l'inference dans les sciences. - Includes bibliographical references. - ISBN 9981590355: (no price).
Рубрики: Science--Philosophy


Additional access points:
Bin Mais, °Abd al-Salaam.
(No free copies)
Find similar


5.


   
    aAcyaata aAlai Khaaim, Mohaammada Hosena Khasaru, Kamala Daaasagupta. [Text]. - [oDhaakaa] : : Baaomlaadeasa aSilpakalaa Ekaaodemai,, [1979]. - 75 p. : : il + 23 cm. - (Baaomlaadeasa sacngaita sirija ; ; 2). - (no price).
In Bengali.

(No free copies)
Find similar


6.


   
    Baaomlaadeasera nirbaacita naaotaka / [Text] / Majumadaara, Raamendu,. - 1st ed. - oDhaakaa : : Muktadhaaraa,, 1988. - 21, 375 p. ; + 22 cm. - Tk130.00 р.
Plays. In Bengali.
    Content:
Ekhanao kraitadaasa / aAbadullaaha aAla-Maamuna -- Paacyera aaocyaaja paaocyaa yaacya / Saicyada aSaamasula Haka -- Oraa Kadama aAlai / Maamunura Raasaida -- Keraamatamacngala / Selima aAla Daina -- Raajaa Anusvaarera paalaa / Mamataajaudadaina aAhamada.
Рубрики: Bengali drama, 20th century.


Additional access points:
Majumadaara, Raamendu, (1941-)
(No free copies)
Find similar


7.


    [Books on science and mathematics from Iran. [Text].
   1]. - Tihraan : : Daanishgaah-i Tihraan,, 1327-1347 [1948-1968]. - <22> v. : с. : il + 24 cm. - In Persian. - (no price).
    Content:
[1] Jabr va aanaalaiz / Muohammad °Alai Mujtahidai. (1327 [1948]) -- [2] Uosaul-i naozaraiyah-®i tavaabi°-i mutaghayyir-i mukhtalaot. 1 / °Alai Afozalaipaur. (1328 [1949]) -- [3] Shaimai-i aalai. Jild-i 1. Ti®aurai va uosaul-i kullai / Raohaim °aAbidai. (1330 [1951]) -- [4] Handasah-i taohlailai / Aohmad °Aqailai. (1330 [1951]) -- [5] Uosaul-i ravishhaa-yi riyaaozai-i aamaar / °Alai Afzalai°paur. (1336 [1957]) -- [6] Jabr va aanaalaiz / Muohammad °Alai Mujtahidai. (Chaap-i 2. 1336 [1957]) -- [7] Tajzaiyah-i sanghaa-yi ma°danai va barkhai far§aavurdah§haa-yi shaimaiyaa®ai / nigaarish-i Muohammad Riozaa Rijaalai. (1337 [1958]) -- [8] Faizaik-i tirmaudainaamaik. Jild-i 1. Mabaanai va uosaul / ta®laif-i A. Rawshan. (1333 [1954]) -- [9] Shaimai-i tajziyah. 1. Uosaul-i muqaddimaatai / °A. Paraiman. (1328 [1949]) -- [10] Shaimai-i °umaumai. 1. Kullaiyaat va qavaanain / °Alai Sa°aidai. (1328 [1949]) -- [11] Shaimai-i biyaulauzhai. Jild-i 1. / ta®laif-i Muohammad oHasan Maafai. (1332 [1953 or 1954]) -- [12] Ravish-i shaimai-i tajziyah. Jild-i 1. / nigaarish-i Fakhr al-Dain Khvushnivaisaan. (1335 [1956 or 1957]) -- [13] Shaimai-i aalai-i °umaumai. Jild-i 1. Baraa-yi daanishjauyaan-i °ulaum va rishtah§haa-yi vaabastah / nigaarish-i Yaohyaa °Abduh. (1963) -- [14] Faizaik-i tirmaudainaamaik. Jild-i 2. Mavaarid-i isti°maal / ta®laif-i A. Rawshan. (1333 [1954]) -- [15] Ravishhaa-yi muqaddimaatai-i aamaarai / ta®laif-i °Abbaasqulai Khvaajah Naurai ... [et al.]. (1342 [1963]) -- [16] Handasah-i tarsaimai va handasah-i ruqaumai / Aohmad Bairashk. (1328 [1949]) -- [17] Jabr va aanaalaiz / ta®laif-i Muosotafaa Kaamkaar Paarsai. (1329 [1950]) -- [18] aAnaalaiz-i riyaaozai : Jild-i nukhustain. Naozaraiyah-i tavaabi°-i mutaghayyir-i ohaqaiqai -- daifiraansyal va intigraal / ta®laif-i Manauchihr Vaososaal. (1330 [1951]) -- [19] Handasah-®i °aalai : gurauh va handasah / ta®laif-i Asad Allaah aAl Bauyah. (1331 [1952]) -- [20-21] Iohtimaalaat va aamaar-i riyaaozai : barnaamah-i daanishkadah-i kishaavarzai / az Muohammad oHasan Mahdavai Ardabailai. Jild-i 1.-2. (1331-1333 [1952-1954]) -- [22] Uosaul-i handasah-®i daifiraansyal / nigaarish-i Aohmad Bihfurauz. (1334 [1955]) -- [23] Uosaul-i naozaraiyah-i riyaaozai-i iohtimaal / °Alai Afozalai§paur. (1335 [1956]) -- [24] Handasah-®i taohlailai / Muosotafaa Kaamkaar Paarsai. (Chaap-i 2. 1335 [1956]) -- [25] Uosaul-i aamaar va kullaiyaat-i aamaar-i iqtiosaadai / ta®laif-i Muohsin oSabaa. (Tajdaid-i chaap. 1337 [1958]) -- [26] Riyaaozaiyaat-i °umaumai / ta®laif-i Manauchihr Vaososaal. Jild-i 1. (1339 [1960]) -- [27] aAnaalaiz-i riyaaozai : muqaddimah bar aanaalaiz-i nuvain : jabr - taupaulauzhai / ta®laif-i Vaazgin Avaanaisiyaan. Jild-i 1. (1341 [1963]) -- [28] Tajziyah-®i °aamilai / iqtibaas-i, Muohammad oHasan Mahdavai Ardabailai. (1347 [1968])
Рубрики: Science--Iran.
   Mathematics--Iran.

   Chemistry--Iran.Additional access points:
Mujtahidai, Muohammad °Alai, \\; Afozalaipaur, °Alai. \\; °aAbidai, Raohaim. \\; °Aqailai, Aohmad. \\; Rijaalai, Muohammad Riozaa. \\; Rawshan, A. \\; Paraiman, °Alai. \\; Sa°aidai, °Alai. \\; Maafai, Muohammad oHasan. \\; Khvushnivaisaan, Fakhr al-Dain. \\; °Abduh, Yaohyaa, \\; Khvaajah Naurai, °Abbaas Qulai. \\; Birashk, Ahmad, \\; Kaamkaar Paarsai, Muosotafaa. \\; Vaososaal, Manauchihr. \\; aAl Bauyah, Asad Allaah. \\; Mahdavai Ardabailai, Muohammad oHasan. \\; Bihfurauz, Aohmad. \\; oSabaa, Muohsin. \\; Avanissian, Vazgain. \\
(No free copies)
Find similar
 


Access to the site is free. We have no any kind of paid services.
All content, including design ideas and style, are subject to copyright.
Bibliographic records are property of respective libraries and for your reference only.
Copying and placement of materials on other sites without written permission prohibited.
© library24.us, 2015-2017