Main page EU Libraries

Libraries


Library of Congress Washington - search results

Search criteria
search in results

Sort by:
= Author = = Title = = Publication date = = Document type =
Формат представления:
= Full = = Labeled = = Brief =

Search query: (<.>K=AAKHIR$<.>)
We have found 13 book(s)/magazine(s)
Results from 1 to 13

1.


   
    aAkhirai daasaka kai lambai kavitaaeom / [Text] / Naageasvara Laala., Guptaa, Ramaonikaa. - 1. saomskaraona. - Hajaaraibaaga, Bihaara : : Navalekhana Prakaaasana,, 1994. - 2 v. ; с. + 23 cm. - Rs100.00 (per vol.) р.
In Hindi.
Рубрики: Narrative poetry, Hindi.
   Hindi poetry, 20th century.

Abstract: Collection of 20th century narrative poems; includes brief biographical notes on each poet.


Additional access points:
Naageasvara Laala.; Guptaa, Ramaonikaa.
(No free copies)
Find similar


2.


   
    aAkhirain nasl : [Text] : yaadmaan-i shahaidaan-i Pashmakah va Khurmaakah / / Jalaalai, M., Murtaozavai, Ibraahaim. - Tihraan : : oHawzah-i Hunarai-i Saazmaan-i Tablaighaat-i Islaamai,, 1375 [1996 or 1997]. - 138 p., [10] p. of plates : : il + 22 cm. - (Majmau°ah-i khaaotiraat-i Jihaad-i Afghaanistaan ; ; 7). - (no price).
Рубрики: Martyrs--Afghanistan.
   Afghanistan--History, Soviet occupation, 1979-1989


Additional access points:
Jalaalai, M.; Murtaozavai, Ibraahaim.
(No free copies)
Find similar


3.


   
    aAkhirain nasl : [Text] : yaadmaan-i shahaidaan-i Pashmakah va Khurmaakah / / Jalaalai, M., Murtaozavai, Ibraahaim. - Tihraan : : oHawzah-i Hunarai-i Saazmaan-i Tablaighaat-i Islaamai,, 1375 [1996 or 1997]. - 138 p., [10] p. of plates : : il + 22 cm. - (Majmau°ah-i khaaotiraat-i Jihaad-i Afghaanistaan ; ; 7). - (no price).
Рубрики: Martyrs--Afghanistan.
   Afghanistan--History, Soviet occupation, 1979-1989


Additional access points:
Jalaalai, M.; Murtaozavai, Ibraahaim.
(No free copies)
Find similar


4.


   
    [Commentaries on various Egyptian laws and legal topics, 4]. [Text] / Labbaudai, oHasan al-Sayyid Khalail. [et al.] ; Egypt., Maoslaohat al-oDaraa®ib al-°Aqaaraiyah., Egypt. - [al-Qaahirah] : : Wizaarat al-Maalaiyah, Maoslaohat al-oDaraa®ib al-°Aqaaraiyah,, 1982-1998. - 18 v. : с. + 24 cm. - (no price).
Publisher varies. Edition statement varies.
    Content:
[1] al-oDaraibah °alaa al-°aqaaraat al-mabnaiyah wa-odaraibat al-malaahai / i°daad oHasan al-Sayyid Khalail al-Labbaudai, Riyaaod Sam°aan Faam, Muohammad °Abd al-Fattaaoh Mandaur. 1982 -- [2] Qaanaun niozaam istithmaar al-maal al-°Arabai wa-al-ajnabai wa-al-manaaotiq al-ohurrah raqm 43 li-sanat 1974 wa-mudhakkiraatuhu al-iodaaohaiyah wa-laa®iohatuhu al-tanfaidhaiyah wafqan li-akhir al-ta°dailaat / a°addahu Muohammad Rashaad °Abd al-Wahhaab. 1984 -- [3] al-Qaanaun raqm 142 li-sanat 1964 bi-Niozaam al-Sijill al-°Aynai wa-la®iohatuhu al-tanfaidhaiyah wa-al-qaraaraat al-munaffidhah wafqan li-aakhir al-ta°dailaat / i°daad wa-muraaja°at Tharwat Sa°d Zaghlaul, oHaamid Muohammad °Alai. 1984 -- [4] Ittiohaad al-mullaak / °Abd al-oHamaid al-Shawaaribai. 1984 -- [5] Sulotat al-qaaodai al-taqdairaiyah fai al-mawaadd al-madanaiyah wa-al-tijaaraiyah / Nabail Ismaa°ail °Umar. 1984 -- [6]oHaqq al-mudda°ai al-madanai fai ikhtiyaar al-otaraiq al-jinaa®ai aw al-madanai / Idwaar Ghaalai al-Dahabai. al-oTab°ah 2. 1984 -- [7] Sumuw al-tashrai° al-Islaamai fai mu°aalajat al-nushauz wa-al-shiqaq bayna al-zawjayn / Kawthar Kaamil °Alai. 1984 -- [8] Qaanaun raqm 47 li-sanat 1972 / i°daad wa-muraaja°at Fu®aad oHasan Aohmad °Abd Allaah, °Abd al-Sattaar Faraj Khalail. 1984 -- [9] Qaanaun al-Muraur / i°daad wa-muraaja°at Fu®aad oHasan Aohmad °Abd Allaah, °Abd al-Sattaar Faraj Khalail. al-oTab°ah 1. 1984 -- [10] Uosaul al-qaanaun al-idaarai / Muohammad Rif°at °Abd al-Wahhaab, °aAosim Aohmad °Ujaylah. 1984 [11] al-Qaanaun raqm 139 li-sanat 1981 bi-iosdaar qaanaun al-ta°laim. al-Qaanaun raqm 79 li-sanat 1969 wa-laa°iohatuhu bi-sh®aan niqaabat al-miohan al-ta°laimaiyah. Qaraar Wazair al-Tarbaiyah wa-al-Ta°laim raqm 34 li-sanat 1971 bi-sha°n majaalis al-aabaa®. Qaraaraat ukhraa mutafarriqah / a°addahu wa-raaja°ahu Fu®aad oHasan Aohmad °Abd Allaah, °Abd al-Sattaar Faraj Khalail. 1984 -- [12] Fai irjaa°aat al-shahr al-°aqaarai wa-al-tawthaiq / i°daad °Abbaas °Abd al-oHalaim oHajar. al-oTab°ah 1. 1984 -- [13] Mas®aulaiyat muhandisai wa-muqaawilai al-binaa® wa-al-munsha®aat al-thaabitah al-ukhrca / Muohammad Shukrai Suraur. 1985 -- [14] Taotawwur qaanaun al-ijraa°aat al-jinaa®aiyah fai Miosr wa-ghayrihaa min al-duwal al-°Arabaiyah / ta®laif Maohmaud Maohmud Muosotafaa. al-oTab°ah 2. 1985 -- [15] al-Jaraa®im al-maalaiyah wa-al-tijaaraiyah / °Abd al-oHamaid al-Shawaaribai. 1985 -- [16] al-Junohah al-mubaashirah, aw taohaik al-da°waa al-jinaa®aiyah bi-otaraiq al-idd°aa® al-madanai al-mubaashir / ta®laif °Alai °Awaod oHasan. 1985 -- [17] al-Qaanaun raqm 143 li-sanat 1994 fai sha®n al-aohwaal al-madanaiyah / i°daad wa-muraaja°t al-Idaarah al-°aAmmah lil-Shu®aun al-Qaanaunaiyah bi-al-Hay®ah. al-oTab°ah 2. 1997 -- [18] al-Qaanaun raqm 55 li-sanat 1951 bi-al-asmaa® al-tijaaraiyah . al-Qaanaun raqm 388 li-sanat 1953 fai sha®n al-dafaatir al-tijaaraiyah / i°daad wa-muraaja°t al-Idaarah al-°aAmmah lil-Shu®aun al-Qaanaunaiyah bi-al-Hay®ah. al-oTab°ah 3. 1998.
Рубрики: Law--Egypt.


Additional access points:
Labbaudai, oHasan al-Sayyid Khalail.; °Abd al-Wahhaab, Muohammad Rashaad.; Zaghlaul, Tharwat Sa°d.; Shawaaribai, °Abd al-oHamaid.; °Umar, Nabail Ismaa°ail.; Dahabai, Idwaar Ghaalai.; °Alai, Kawthar Kaamil.; °Abd Allaah, Fu®aad oHasan Aohmad.; °Abd al-Wahhaab, Muohammad Rif°at.; oHajar, °Abbaas °Abd al-oHalaim.; Suraur, Muohammad Shukrai.; Muosotafaa, Maohmaud Maohmaud.; oHasan, °Alai °Awaod.; Egypt. Maoslaohat al-oDaraa®ib al-°Aqaaraiyah.; Egypt.
(No free copies)
Find similar


5.


   
    aAkhirain furaugh. [Text] : библиография. - Chaap-i 2. - [Tehran] : : Mash°al-i aAzaadai,, 1401 [1981]. - 84 p. ; + 20 cm. - Includes bibliographical references. - (no price).
In Persian.
Рубрики: Mahdism.
   Shai°ah--Doctrines.Additional access points:
Mahdai, Muohammad ibn al-oHasan,
(No free copies)
Find similar


6.


   
    aAkhirain lahozah§haa-yi surkh : [Text] : majmau°ah-i vaosiyatnaamah-i shahaidaan : hamraah baa sukhan-i Imaam va Shahaid Muotahharai darbaarah-i maqaam-i Shahaid. / Muotahharai, Murtaozaa. - Tihraan : : Intishaaraat-i Payaam-i aAzaadai,, [1981?]. - 134 p. : : il + 22 cm. - (no price).
Рубрики: Wills--Iran.
   Iran--History--1979-


Additional access points:
Muotahharai, Murtaozaa.
(No free copies)
Find similar


7.


   
    aAothaveom daasaka ke loga / [Text] / Balaraama,, Manaisharaaya,. - 1. saomskaraona. - Nayai Dillai : : Praacai Prakaaasana,, 1982-1986. - 3 v. ; с. + 22 cm. - Rs35.00 (v. 1 : varies for each vol.) р.
Short stories. In Hindi. Vols. 2 has imprint: Dillai : aAlekha Prakaaasana; v. 3. : Dillai : Janapriya Prakaaasana.
    Content:
1. Kahaanai para kendrita -- 2. Kahaanai para kendrita eka cayana aura -- v. 3. aSreshotha kahaanaiyoom kaa aakhirai cayana.
Рубрики: Short stories, Hindi.


Additional access points:
Balaraama, (1951-); Manaisharaaya, (1945-)
(No free copies)
Find similar


8.


   
    [Commentaries on various Egyptian laws and legal topics, 4]. [Text] / Labbaudai, oHasan al-Sayyid Khalail. [et al.] ; Egypt., Maoslaohat al-oDaraa®ib al-°Aqaaraiyah., Egypt. - [al-Qaahirah] : : Wizaarat al-Maalaiyah, Maoslaohat al-oDaraa®ib al-°Aqaaraiyah,, 1982-1998. - 18 v. : с. + 24 cm. - (no price).
Publisher varies. Edition statement varies.
    Content:
[1] al-oDaraibah °alaa al-°aqaaraat al-mabnaiyah wa-odaraibat al-malaahai / i°daad oHasan al-Sayyid Khalail al-Labbaudai, Riyaaod Sam°aan Faam, Muohammad °Abd al-Fattaaoh Mandaur. 1982 -- [2] Qaanaun niozaam istithmaar al-maal al-°Arabai wa-al-ajnabai wa-al-manaaotiq al-ohurrah raqm 43 li-sanat 1974 wa-mudhakkiraatuhu al-iodaaohaiyah wa-laa®iohatuhu al-tanfaidhaiyah wafqan li-akhir al-ta°dailaat / a°addahu Muohammad Rashaad °Abd al-Wahhaab. 1984 -- [3] al-Qaanaun raqm 142 li-sanat 1964 bi-Niozaam al-Sijill al-°Aynai wa-la®iohatuhu al-tanfaidhaiyah wa-al-qaraaraat al-munaffidhah wafqan li-aakhir al-ta°dailaat / i°daad wa-muraaja°at Tharwat Sa°d Zaghlaul, oHaamid Muohammad °Alai. 1984 -- [4] Ittiohaad al-mullaak / °Abd al-oHamaid al-Shawaaribai. 1984 -- [5] Sulotat al-qaaodai al-taqdairaiyah fai al-mawaadd al-madanaiyah wa-al-tijaaraiyah / Nabail Ismaa°ail °Umar. 1984 -- [6]oHaqq al-mudda°ai al-madanai fai ikhtiyaar al-otaraiq al-jinaa®ai aw al-madanai / Idwaar Ghaalai al-Dahabai. al-oTab°ah 2. 1984 -- [7] Sumuw al-tashrai° al-Islaamai fai mu°aalajat al-nushauz wa-al-shiqaq bayna al-zawjayn / Kawthar Kaamil °Alai. 1984 -- [8] Qaanaun raqm 47 li-sanat 1972 / i°daad wa-muraaja°at Fu®aad oHasan Aohmad °Abd Allaah, °Abd al-Sattaar Faraj Khalail. 1984 -- [9] Qaanaun al-Muraur / i°daad wa-muraaja°at Fu®aad oHasan Aohmad °Abd Allaah, °Abd al-Sattaar Faraj Khalail. al-oTab°ah 1. 1984 -- [10] Uosaul al-qaanaun al-idaarai / Muohammad Rif°at °Abd al-Wahhaab, °aAosim Aohmad °Ujaylah. 1984 [11] al-Qaanaun raqm 139 li-sanat 1981 bi-iosdaar qaanaun al-ta°laim. al-Qaanaun raqm 79 li-sanat 1969 wa-laa°iohatuhu bi-sh®aan niqaabat al-miohan al-ta°laimaiyah. Qaraar Wazair al-Tarbaiyah wa-al-Ta°laim raqm 34 li-sanat 1971 bi-sha°n majaalis al-aabaa®. Qaraaraat ukhraa mutafarriqah / a°addahu wa-raaja°ahu Fu®aad oHasan Aohmad °Abd Allaah, °Abd al-Sattaar Faraj Khalail. 1984 -- [12] Fai irjaa°aat al-shahr al-°aqaarai wa-al-tawthaiq / i°daad °Abbaas °Abd al-oHalaim oHajar. al-oTab°ah 1. 1984 -- [13] Mas®aulaiyat muhandisai wa-muqaawilai al-binaa® wa-al-munsha®aat al-thaabitah al-ukhrca / Muohammad Shukrai Suraur. 1985 -- [14] Taotawwur qaanaun al-ijraa°aat al-jinaa®aiyah fai Miosr wa-ghayrihaa min al-duwal al-°Arabaiyah / ta®laif Maohmaud Maohmud Muosotafaa. al-oTab°ah 2. 1985 -- [15] al-Jaraa®im al-maalaiyah wa-al-tijaaraiyah / °Abd al-oHamaid al-Shawaaribai. 1985 -- [16] al-Junohah al-mubaashirah, aw taohaik al-da°waa al-jinaa®aiyah bi-otaraiq al-idd°aa® al-madanai al-mubaashir / ta®laif °Alai °Awaod oHasan. 1985 -- [17] al-Qaanaun raqm 143 li-sanat 1994 fai sha®n al-aohwaal al-madanaiyah / i°daad wa-muraaja°t al-Idaarah al-°aAmmah lil-Shu®aun al-Qaanaunaiyah bi-al-Hay®ah. al-oTab°ah 2. 1997 -- [18] al-Qaanaun raqm 55 li-sanat 1951 bi-al-asmaa® al-tijaaraiyah . al-Qaanaun raqm 388 li-sanat 1953 fai sha®n al-dafaatir al-tijaaraiyah / i°daad wa-muraaja°t al-Idaarah al-°aAmmah lil-Shu®aun al-Qaanaunaiyah bi-al-Hay®ah. al-oTab°ah 3. 1998.
Рубрики: Law--Egypt.


Additional access points:
Labbaudai, oHasan al-Sayyid Khalail.; °Abd al-Wahhaab, Muohammad Rashaad.; Zaghlaul, Tharwat Sa°d.; Shawaaribai, °Abd al-oHamaid.; °Umar, Nabail Ismaa°ail.; Dahabai, Idwaar Ghaalai.; °Alai, Kawthar Kaamil.; °Abd Allaah, Fu®aad oHasan Aohmad.; °Abd al-Wahhaab, Muohammad Rif°at.; oHajar, °Abbaas °Abd al-oHalaim.; Suraur, Muohammad Shukrai.; Muosotafaa, Maohmaud Maohmaud.; oHasan, °Alai °Awaod.; Egypt. Maoslaohat al-oDaraa®ib al-°Aqaaraiyah.; Egypt.
(No free copies)
Find similar


9.


   Nubdhat al-°aosr fai inqiodaa® dawlat Banai Naosr.

   
    aAkhir ayyaam Ghurnaaotah, wa-huwa kitaab, Nubdhat al-°aosr fai inqiodaa® dawlat Banai Naosr / [Text] : библиография / Daayah, Muohammad Riodwaan. - al-oTab°ah 1. - [Damascus] : : Daar oHassaan,, 1984. - 190 p. : : карты, портр + 24 cm. - (Diraasaat Andalusaiyah ; ; 12). - Includes bibliographical references and indexes. - (no price).
Рубрики: Nasrides
   Granada (Spain : Reino)--History
    Spain--History, 711-1516.Additional access points:
Daayah, Muohammad Riodwaan.
(No free copies)
Find similar


10.


   
    aAothaveom daasaka ke loga / [Text] / Balaraama,, Manaisharaaya,. - 1. saomskaraona. - Nayai Dillai : : Praacai Prakaaasana,, 1982-1986. - 3 v. ; с. + 22 cm. - Rs35.00 (v. 1 : varies for each vol.) р.
Short stories. In Hindi. Vols. 2 has imprint: Dillai : aAlekha Prakaaasana; v. 3. : Dillai : Janapriya Prakaaasana.
    Content:
1. Kahaanai para kendrita -- 2. Kahaanai para kendrita eka cayana aura -- v. 3. aSreshotha kahaanaiyoom kaa aakhirai cayana.
Рубрики: Short stories, Hindi.


Additional access points:
Balaraama, (1951-); Manaisharaaya, (1945-)
(No free copies)
Find similar


11.


   
    [aAkhir aohdaath al-Kuwayt]. [Videorecording] / LC Purchase Collection (Library of Congress). - [Kuwait : : [s. n.], 1990?]. - 1 videocassette (VHS) (120 min.) : + 1/2 in. viewing copy. - (no price).
Copyright: reg. unknown.
Рубрики: Iraq-Kuwait Crisis, 1990-1991.
   Persian Gulf War, 1991.

Abstract: Iraqi invasion of Kuwait.


Additional access points:
LC Purchase Collection (Library of Congress)
(No free copies)
Find similar


12.


   
    [Iranian children's literature, 3]. [Text] / Shaahid. [et al.]. - Tihraan, : [s. n.], 1339-1370 [1960-1991]. - 14 v. : с. : il + 19-24 cm. - (no price).
    Content:
[1] Parvandah§haa va baaraan / taosvairhaa az Zamaan Zamaanai ; nivishtah-®i Shaahid. 1339 [1960] -- [2] Mau firfirai / nivishtah-®i Shahlaa Baarfuraush ; naqqaashai az Nayyirah Taqavai. Chaap-i 1. 1364 [1985] -- [3] Baaraan, aaftaab, va qiososah-®i kaashai / nivishtah-yi Naadir Ibraahaimai ; naqqaashai-i °Alai Akbar oSaadiqai. Chaap-i 3. 1364 [1985] -- [4] °Ajab ishtibaahai! / nivishtah-®i Suraur Pauryaa ; taosaavair az Fairauzah-®i Gul§muohammadai. Chaap-i 1. 1366 [1987] -- [5] Khaalah Sulotaan / nivishtah-®i Ja°far Ibraahaimai Naosr ; naqqaashai-i Faraidah Shahbaazai. 1368 [1989] -- [6] Nauzdah ghulaam, nauzdah kaasah : bar asaas-i yak qiososah-®i qadaimai / baaz§nivaisai va nigaarish az Muosotafaa Khiraamaan ; naqqaashai az Maitraa °Abdai. Chaap-i 1. 1368 [1989] -- [7] Shukaufah§haa-yi barfai / shi°rhaa-yi Afsaanah-®i Sha°baan§nizhaad ; naqqaashai az Ru®yaa Mash°auf, Parai Saimaa oTaahbaaz. [1989?] -- [8] Qiososah-®i kirm-i baaghbaan / nivishtah-®i Muohammad Riozaa Shams. Chaap-i 2. 1368 [1989] -- [9] oHikaayat-i otauotai va baazargaan : bar asaas-i qiososah§ai az Maosnavai-i Mawlavai / baaz nivisht-i, Mahdai Fairauzaan ; naqqaash, Manauchihr Aohmadai. 1369 [1990] -- [10] Hambaazai-i baad / nivishtah-®i Faraibaa Kalhur ; naqqaashai az Nasrain Bunyaadai. Chaap-i 2. 1369 [1990] -- [11] Bahaar dar naqqaashai-i Saaraa kauchaulau : majmau°ah-®i dau daastaan / nivishtah-®i Muohammad Riozaa Shams. Chaap-i 1. 1369 [1990] -- [12] Pusht-i panjarah / nivishtah, Mahdai Shujaa°ai ; naqqaashai, Muosotafaa Gaudarzai. Chaap-i 1. 1369 [1990] -- [13] aAkhirain sukhan / nivishtah, Muosotafaa Raohmaandaust ; naqqaashai, Abau al-Faozl °aAlai. Chaap-i 1. 1370 [1991] -- [14] Dum-i qaurbaaghah / nivishtah-®i Muohammad Riozaa Shams ; naqqaashai az Mihrnaush Ma°osaumiyaan. Chaap-i 2. 1370 [1991]
Рубрики: Children's literature, Persian.


Additional access points:
Shaahid.; Baarfuraush, Shahlaa.; Ibraahaimai, Naadir.; Pauryaa, Suraur.; Ibraahaimai, Ja°far, (approximately 1957-); Khiraamaan, Muosotafaa.; Sha°baan§nizhaad, Afsaanah, (1964-); Shams, Muohammad Riozaa.; Fairauzaan, Mahdai.; Kalhur, Faraibaa.; Shujaa°ai, Mahdai.; Raohmaandaust, Muosotafaa.
(No free copies)
Find similar


13.


   
    [Egyptian tax law]. [Text] / Mitait, Abau al-Yazaid °Alai. [et al.] ; Egypt., Egypt., Egypt., Egypt., Egypt. - [Egypt], : [s. n.], 1975-1999. - <10> v. ; с. + 21-25 cm. - (no price).
    Content:
[1] al-oDaraa®ib ghayr al-mubaashirah / Abau al-Yazaid °Alai al-Mitait. (Iskandaraiyah : Mu®assasat Shabaab al-Jaami°ah, 1975) -- [2] Qaanaun taohqaiq al-°adaalah al-odaraibaiyah raqm 46 li-sanat 1978. (al-Qaahirah : Saidarz al-°Arabaiyah lil-Nashr wa-al-Tawzai°, [1978]) -- [3] oDaraibat kasb al-°amal wa-al-mihan al-ohurrah min al-naaohiyatayn al-naozaraiyah wa-al-°amalaiyah / oHasan Naajai. ([Cairo : s.n., 199-]) -- [4] Mawsau°at al-odaraibah al-°aammah °alaa al-mabai°aat / ta®laif Raufaa®ail Baulus. (al-oTab°ah 1. al-Qaahirah : Maktabat al-Nahodah al-Miosraiyah, 1991) -- [5] Muohaaodaraat fai al-mu°aamalah al-odaraibaiyah lil-mashrau°aat al-istithmaaraiyah fai Miosr : wa-al-odaraibah °alaa arbaaoh sharikaat al-amwaal / i°daad °Iosmat °Abd al-Karaim Khalaifah. ([Cairo] : Maoslaohat al-oDaraa®ib, al-Idaarat al-Markazaiyah li-Markaz al-Tadraib al-oDaraibai, Idaarat Tadraib Ghayr al-°aAmilain bi-al-Maoslaohah, 1991) -- [6] al-Jadwal al-muwaohohad lil-ta°raifah al-jumrukaiyah al-munassaqah wa-odaraibat al-mabai°aat : jadwal taohdaid bunaud al-ta°raifah al-munassaqah, SH al-muqaabilah li-kull band fai ta°raifat Brauksil, NCCD / i°daad Muohammad Bakr oHalaawah, °Abd al-Salaam Muohammad al-oHusaynai. ([Cairo] : Daar al-Manaar, [1994]) -- [7] Qaanaun oDaraibat al-Damghah raqm 111 li-sanat 1980 wa-laa®iohatuhu al-tanfaidhaiyah wafqan li-aakhir al-ta°dailaat : mutaodamminan al-ta°laimaat wa-al-kutub al-dawraiyah al-munaffidhah la-hu ... / i°daad al-Idaarah al-°aAmmah lil-Shu®aun al-Qaanaunaiyah bi-al-Hay®ah. (al-oTab°ah 13. al-mu°addalah. al-Qaahirah : al-Hay®ah al-°aAmmah li-Shu®aun al-Maotaabi° al-Amairaiyah, 1998) -- [8] al-Laa®iohah al-tanfaidhaiyah li-Qaanaun al-oDaraa®ib °alaa al-Dakhl raqm 157 li-sanat 1981 : al-osaadirah bi-qaraar wazair al-maalaiyah raqm 164 li-sanat 1982 ... / i°daad wa-muraaja°at al-Idaarah al-°aAmmah lil-Shu®aun al-Qaanaunaiyah bi-al-Hay®ah. (al-oTab°ah 11. al-mu°addalah. al-Qaahirah : al-Hay®ah al-°aAmmah li-Shu®aun al-Maotaabi° al-Amairaiyah, 1998) -- [9] Qaanaun raqm 157 li-sanat 1981 bi-iosdaar Qaanaun al-oDaraa®ib °alaa al-Dakhl wafqan li-aakhir al-ta°dailaat bi-al-Qaanaun raqm 187 li-sanat 1993 (al-odaraibah al-muwaohohadah) / i°daad wa-muraaja°at al-Idaarah al-°aAmmah lil-Shu®aun al-Qaanaunaiyah bi-al-Hay®ah. (al-oTab°ah 11. al-mu°addalah. al-Qaahirah : al-Hay®ah al-°aAmmah li-Shu®aun al-Maotaabi° al-Amairaiyah, 1999) -- [10] al-Mu°aamalah al-odaraibaiyah lil-mashrau°aat al-istithmaaraiyah / °Iosmat °Abd al-Karaim Khalaifah. (al-Qaahirah : Mu®assasat al-Ahraam, [1991])
Рубрики: Taxation--Law and legislation--Egypt.


Additional access points:
Mitait, Abau al-Yazaid °Alai.; Naajai, oHasan.; Baulus, Raufaa®ail.; Khalaifah, °Iosmat °Abd al-Karaim.; Egypt.; Egypt.; Egypt.; Egypt.Egypt.
(No free copies)
Find similar
 1-10    11-13 
 


Access to the site is free. We have no any kind of paid services.
All content, including design ideas and style, are subject to copyright.
Bibliographic records are property of respective libraries and for your reference only.
Copying and placement of materials on other sites without written permission prohibited.
© library24.us, 2015-2017