Main page EU Libraries

Libraries


Library of Congress Washington - search results

Search criteria
search in results

Sort by:
= Author = = Title = = Publication date = = Document type =
Формат представления:
= Full = = Labeled = = Brief =

Search query: (<.>K=AAFTAAB$<.>)
We have found 8 book(s)/magazine(s)
Results from 1 to 8

1.


   
    [7 shab] [[sound recording].]. - 91. - Reseda, CA : : Taraneh Enterprises Inc.,, [1993]. - 1 sound disc :, () + 4 3/4 in. - Sung in Persian. - (no price).
Compact disc. Brief record.
    Content:
Sa°at-i haft-i shab -- Naru naru -- Yah qadam man yah qadam tu -- Cashm va abrau -- Turaa gum kardah baudam -- Qasam -- Gul-i aaftaab gardaun -- Ghawghaa -- Manu osadaa kardai -- Shaad.
Рубрики: Popular music--Iran, 1991-2000.
   Songs, Persian.


(No free copies)
Find similar


2.


   
    Cashmah-yi aaftaab : [Text] : fikr-i Iqbaal par cand taohqaiqai maozaamain kaa majmau°ah / / Malik, Ghulam Rasool., Naohvai, Bashair Aohmad. - Srainagar, Kashmair : : Iqbaal Akaiodmai,, 1994. - 177 p. ; + 23 cm. - Urdu and Persian. - Includes bibliographical references. - (no price).
Kl.slova (normalized):
I-12
Abstract: On the works of Sir Muhammad Iqbal, 1877-1938, Urdu and Persian poet.


Additional access points:
Malik, Ghulam Rasool.; Naohvai, Bashair Aohmad.; Iqbal, Muhammad,
(No free copies)
Find similar


3.
Шифр: a741054 (Magazine)
aAftaab-i imrauz [[microform].]. - Tihraan : : Faraidaun °Amauzaadah °Umauzaadah Khalailai,, 1999-2000. - . - v. c. : d-м.карты. - Published daily

Рубрики:
Tehran (Iran)

Find similar


4.
Шифр: a750263 (Magazine)
aAftaab-i imrauz [[microform].]. - Tihraan : : Faraidaun °Amauzaadah °Umauzaadah Khalailai,, 1999-2000. - . - v. c. : d-м.карты. - Published daily

Рубрики:
Tehran (Iran)

Find similar


5.


   
    [aAftaab mahtaab] [[sound recording].]. - Encino, CA : : Pars Video,, [2000?]. - 1 sound cassette :, (). - Sung in Persian. - (no price).
Brief record.
    Content:
aAftaab mahtaab -- Khvushgal-i man -- Galaalah -- °Azaizam -- Dilam daryaa-yi khaunah -- Charkh-i falak.
Рубрики: Popular music--Iran, 1991-2000.
   Songs, Persian.


(No free copies)
Find similar


6.
Шифр: a110042 (Magazine)
aAftaab [[microform] :] : maahnaamah-i siyaasai, iqtiosaadai, ijtimaa°ai, farhangai va varzishai. - [Tehran] : : °aIsaa Saohar§khaiz,, 2000-2004. - . - v. : c. : ill. ; +34 cm. - Title from cover. - Published monthly

Abstract: Political and economical issues of Iran.
Find similar


7.


   
    [Iranian children's literature, 3]. [Text] / Shaahid. [et al.]. - Tihraan, : [s. n.], 1339-1370 [1960-1991]. - 14 v. : с. : il + 19-24 cm. - (no price).
    Content:
[1] Parvandah§haa va baaraan / taosvairhaa az Zamaan Zamaanai ; nivishtah-®i Shaahid. 1339 [1960] -- [2] Mau firfirai / nivishtah-®i Shahlaa Baarfuraush ; naqqaashai az Nayyirah Taqavai. Chaap-i 1. 1364 [1985] -- [3] Baaraan, aaftaab, va qiososah-®i kaashai / nivishtah-yi Naadir Ibraahaimai ; naqqaashai-i °Alai Akbar oSaadiqai. Chaap-i 3. 1364 [1985] -- [4] °Ajab ishtibaahai! / nivishtah-®i Suraur Pauryaa ; taosaavair az Fairauzah-®i Gul§muohammadai. Chaap-i 1. 1366 [1987] -- [5] Khaalah Sulotaan / nivishtah-®i Ja°far Ibraahaimai Naosr ; naqqaashai-i Faraidah Shahbaazai. 1368 [1989] -- [6] Nauzdah ghulaam, nauzdah kaasah : bar asaas-i yak qiososah-®i qadaimai / baaz§nivaisai va nigaarish az Muosotafaa Khiraamaan ; naqqaashai az Maitraa °Abdai. Chaap-i 1. 1368 [1989] -- [7] Shukaufah§haa-yi barfai / shi°rhaa-yi Afsaanah-®i Sha°baan§nizhaad ; naqqaashai az Ru®yaa Mash°auf, Parai Saimaa oTaahbaaz. [1989?] -- [8] Qiososah-®i kirm-i baaghbaan / nivishtah-®i Muohammad Riozaa Shams. Chaap-i 2. 1368 [1989] -- [9] oHikaayat-i otauotai va baazargaan : bar asaas-i qiososah§ai az Maosnavai-i Mawlavai / baaz nivisht-i, Mahdai Fairauzaan ; naqqaash, Manauchihr Aohmadai. 1369 [1990] -- [10] Hambaazai-i baad / nivishtah-®i Faraibaa Kalhur ; naqqaashai az Nasrain Bunyaadai. Chaap-i 2. 1369 [1990] -- [11] Bahaar dar naqqaashai-i Saaraa kauchaulau : majmau°ah-®i dau daastaan / nivishtah-®i Muohammad Riozaa Shams. Chaap-i 1. 1369 [1990] -- [12] Pusht-i panjarah / nivishtah, Mahdai Shujaa°ai ; naqqaashai, Muosotafaa Gaudarzai. Chaap-i 1. 1369 [1990] -- [13] aAkhirain sukhan / nivishtah, Muosotafaa Raohmaandaust ; naqqaashai, Abau al-Faozl °aAlai. Chaap-i 1. 1370 [1991] -- [14] Dum-i qaurbaaghah / nivishtah-®i Muohammad Riozaa Shams ; naqqaashai az Mihrnaush Ma°osaumiyaan. Chaap-i 2. 1370 [1991]
Рубрики: Children's literature, Persian.


Additional access points:
Shaahid.; Baarfuraush, Shahlaa.; Ibraahaimai, Naadir.; Pauryaa, Suraur.; Ibraahaimai, Ja°far, (approximately 1957-); Khiraamaan, Muosotafaa.; Sha°baan§nizhaad, Afsaanah, (1964-); Shams, Muohammad Riozaa.; Fairauzaan, Mahdai.; Kalhur, Faraibaa.; Shujaa°ai, Mahdai.; Raohmaandaust, Muosotafaa.
(No free copies)
Find similar


8.


   
    [Iranian children's literature, 5]. [Text]. - [Iran], : [s. n.], 1967-[1991]. - 19 v. : с. : il + 18-25 cm. - (no price).
    Content:
[1] Daastaan-i atum / nivishtah-®i May va aAyirah Faraimaan ; tarjamah-®i Mahshaid Amairshaahai. 1346 [1967] -- [2] Salaamat maayah-®i nashaaot ast / nivishtah va naqqaashai, Mawnaraulaif ; tarjumah, M. aAzaad. 1346 [1967] -- [3] Yak oharf va du oharf / otaroh-i qiososah az Jamshaid °Aozaimai§nizhaad ; baaz nivishtah-®i M. aAzaad ; naqqaashai az Muohammad Riozaa Daadgar. 1984 -- [4] Nuqlai 2 / otaroh va nivishtah-®i Mahdai Mu°ainai ; naqqashai az Mihrnaush Ma°osaumiyaan. 1364 [1985] -- [5] Pairauzai / nivishtah, Mahdai Mu°ainai ; naqqaashai az °Alai Akbar oSaadiqai. 1364[1985] -- [6] aA avvaal-i alifbaa ast / Naur al-Dain Zarrain§kilk. 1365 [1986] -- [7] Salaam / otaroh az Mahdai Mu°ainai ; naqqaashai az K. oTaaliqaanai. 1365 [1986] -- [8] aAftaab dar saimhaa / nivishtah-®i Yauginai Bauraisif va aIrainaa Piyaatinauvaa ; tarjumah-®i ilaa Muohammadai, naqqaashai az Naikzaad Nujaumai. 1346 [1987] -- [9] aU bih hamah chaiz aagaah ast / tanozaim az Mahdai Mu°ainai ; taosaavair, °Abd Allaah oHaajjai§vand ; khaotot az Muohammad Aohosaayai. Chaap-i 1. 1367 [1988] -- [10] Kaarkhaanah-®i hamah§kaarai / nivishtah va naqqaashai Naur al-Dain Zarrainkilk. Chaap-i 1. 1368 [1989] --
[11] Dar bahaar parandah raa osadaa kardaim javaad daad / nuvaisandah, Aohmad Riozaa Aohmadai ; taosvairgar, Faraoh Uosaulai. Chaap-i 1. 1369 [1990] -- [12] Khargaush-i safaidam hamaishah-i safaid baud / nuvaisandah, Aohmad Aohmadai ; taosvairgar, Faraoh Uosaulai. Chaap-i 1. 1369 [1990] -- [13] °Abd al-Razzaaq Pahlavaan / nivaisandah, Naadir Ibraahaimi ; taosvairgar, °Alai Kawosar Aohmadai. Chaap-i 2. 1369 [1990] -- [14] aAnkah khiyaal baaft va aankah °amal kard / nuvaisandah, Naadir Ibraahaimi ; taosvairgar, Nayirah Taqavai. Chaap-i 1. 1369 [1990] -- [15] dirakht-i qiososah, qumrai§haa-yi qiososah / nuvaisandah, Naadir Ibraahaimai ; taosvairgar, Muohammad oHusayn Tihraanai. Chaap-i 1. 1369 [1990] -- [16] Khuraus-i baal otalaa / nuvaisandah, Maohmaud oTiyyaarai ; taosvairgar, °Alai Kawosar Aohmadai. Chaap-i 1. 1369 [1990] -- [17] oHawoz-i kauchik, qaayiq -i kauchik / nuvaisandah, Aohmad Riozaa Aohmadai ; taosvairgar, Nafaisah Shadaidai. Chaap-i 1. 1370 [1991] -- [18] Qiososah-yi qanaarai / nuvaisandah, oSaabir Imaamai ; taosvairgar, Amair Nassaajai. Chaap-i 1. 1370 [1991] -- [19] Sih durtar shud az maadar / qiososah§ai manozaum az Muosotafaa Raohmaandaust ; naqqaashi az Zhaanit Maikhaa®ailai. Chaap-i 5. [1991?]
Рубрики: Children's literature, Persian.

(No free copies)
Find similar
 


Access to the site is free. We have no any kind of paid services.
All content, including design ideas and style, are subject to copyright.
Bibliographic records are property of respective libraries and for your reference only.
Copying and placement of materials on other sites without written permission prohibited.
© library24.us, 2015-2017