Main page EU Libraries

Libraries


Library of Congress Washington - search results

Search criteria
search in results

Sort by:
= Author = = Title = = Publication date = = Document type =
Формат представления:
= Full = = Labeled = = Brief =

Search query: (<.>K=AADAA$<.>)
We have found 40 book(s)/magazine(s)
Results from 1 to 20

1.


   
    Afoola Oromoo : [Text] : durdurii / / Abrraa Nafaa. - Finfinnee [Addis Ababa] : : Gumii qormaata afaan Oromootiin, Biiroo aadaafi beeksisa Oromiyaatti,, [1991 i.e. 1998]-<[1995 i.e. 2003]>]. - v. <1, 3-4> : с. : il + 20 cm. - In Oromo. - (no price).
"Mudde 1991"--V. 1. "Wax. 1995"--V. IV.
Abstract: Oromo folktales.


Additional access points:
Abrraa Nafaa.; Biiroo aadaa fi beeksisa Oromomiyaa. Gumii qormaata afaan Oromootiin.
(No free copies)
Find similar


2.
Шифр: a115819 (Magazine)
al-Baohrayn al-thaqaafaiyah = [Текст] = al-Bahrain al-thaqafia./ Majlis al-Waotanai lil-Thaqaafah wa-al-Funaun wa-al-aAdaab (Bahrain), Bahrain., Wizaarat al-I°laam., Bahrain., Thaqaafah wa-al-Turaath al-Waotanai. - al-Manaamah : : Majlis al-Waotanai lil-Thaqaafah wa-al-Funaun wa-al-aAdaab,, 1994- - . - v. : c. +30 cm. - Title from cover. - Is published quarterly. - ISSN 1815-9796

Рубрики:
Bahrain

Find similar


3.


   
    Afoola Oromoo : [Text] : durdurii / / Abrraa Nafaa. - Finfinnee [Addis Ababa] : : Gumii qormaata afaan Oromootiin, Biiroo aadaafi beeksisa Oromiyaatti,, [1991 i.e. 1998]-<[1995 i.e. 2003]>]. - v. <1, 3-4> : с. : il + 20 cm. - In Oromo. - (no price).
"Mudde 1991"--V. 1. "Wax. 1995"--V. IV.
Abstract: Oromo folktales.


Additional access points:
Abrraa Nafaa.; Biiroo aadaa fi beeksisa Oromomiyaa. Gumii qormaata afaan Oromootiin.
(No free copies)
Find similar


4.


   
    Anthrubaulaujiyaa Miosr / [Text] : библиография / oHaamid, al-Sayyid Aohmad., oHusayn, °Alaiyah oHasan. - [Cairo] : : 1995. [880-02] ; [Banai Suwayf] :, S. a. - 3 v. : с. : il + 24 cm. - Includes bibliographical references. - (no price).
Papers and researches presented at al-Mu®tamar al-Anthrubaulauzhai al-Awwal, held 4-7 Dec. 95 at Markaz al-Tanmiyah al-Dawlai.
    Content:
al-Juz® 1. al-Muohaaodaraat wa-al-nadawaat -- al-juz® 2-3. al-Buohauth.
Рубрики: Anthropology--History--Egypt


Additional access points:
oHaamid, al-Sayyid Aohmad.; oHusayn, °Alaiyah oHasan.; Jaami°at al-Qaahirah. Kullaiyat al-aAdaab.; Jaami°at al-Qaahirah. Far° Banai Suwayf.Mu®tamar al-Anthrubaulauzhai ((1st : ; 1995 : ; Jaami°at al-Qaahirah, Markaz al-Tanmiyah al-Dawlai))
(No free copies)
Find similar


5.


   
    Cinaema, histoire et sociaetae / [Text] : библиография / Dahane, Mohamed. - 1aere aed. - [Rabat] : : Universitae Mohammed V, Publications de la Facultae des lettres et des sciences humaines, Rabat,, 1995. - 116 p. ; + 25 cm. - Includes bibliographical references. - ISBN 9981825492: (no price).
Conference held Apr. 15-17, 1992.
Рубрики: Motion pictures


Additional access points:
Dahane, Mohamed.; Jaami°at Muohammad al-Khaamis. Kullaiyat al-aAdaab wa-al-°Ulaum al-Insaanaiyah.
(No free copies)
Find similar


6.
Шифр: A160492 (Magazine)
Abohaath : [Текст] : al-majallah al-°ilmaiyah li-Kullaiyat al-aAdaab wa-al-°Ulaum, Jaami°at al-Taohaddai./ Jaami°at al-Taohaddai., Kullaiyat al-aAdaab wa-al-°Ulaum., Jaami°at al-Taohaddai., Kullaiyat al-aAdaab wa-al-Tarbiyah. - Surt, al-Jamaahairaiyah al-°Arabaiyah al-Laibaiyah al-Sha°baiyah al-Ishtiraakaiyah al-°Uozmaa : : Jaami°at al-Taohaddai, Kullaiyat al-aAdaab wa-al-°Ulaum,, [1997]- - . - v. : c. +24-30 cm. - Chiefly in Arabic; some English. -Загл. на доп.тит.листе: Abhaath.

Рубрики:
Humanities -- Libya
Science -- Libya

Find similar


7.
Шифр: a854292 (Magazine)
al-aAdaab wa-al-°ulaum al-insaanaiyah / [Текст]. - al-Qunayotirah [Morocco] : : al-Kullaiyah,, [1997?- - . - v. ; c. : a-il +24 cm. - Arabic, English, and French. -Загл. на доп.тит.листе: Lettres et sciences humaines. - Published annually

Рубрики:
Humanities -- Morocco
Humanities

Find similar


8.


   
    Badukaraonaya, 1995/96, 1996/97, 1997/98. [Text] : законы и законодательные акты / Sri Lanka., Daeasiya aAdaayam Depaartamaentuva. - [Koolamba] : : Daeasiya aAdaayam Depaartamaentuva,, [1997]. - vi, 125 p. ; + 22 cm. - In Sinhalese. - (no price).
Рубрики: Taxation--Law and legislation--Sri Lanka.
Abstract: An outline of the new tax structure in Sri Lanka.


Additional access points:
Sri Lanka. Daeasiya aAdaayam Depaartamaentuva.
(No free copies)
Find similar


9.


   
    °Abd al-Qaahir al-Jurjaanai : [Text] : a°maal nadwah. / Jaami°at oSafaaqis., Kullaiyat al-aAdaab wa-al-°Ulaum al-Insaanaiyah. - [oSafaaqis] : : al-Jumhauraiyah al-Taunisaiyah, Jaami°at oSafaaqis, Kullaiyat al-aAdaab wa-al-°Ulaum al-Insaanaiyah,, 1998. - 263 p. : : il + 24 cm. - Includes bibliographical references. - ISBN 9973992253: (no price).
Рубрики: Arabic language--Grammar--History


Additional access points:
Jurjaanai, °Abd al-Qaahir ibn °Abd al-Raohmaan,; Jaami°at oSafaaqis. Kullaiyat al-aAdaab wa-al-°Ulaum al-Insaanaiyah
(No free copies)
Find similar


10.


   
    Actes du VIIIe Colloque international sur histoire orale et relations tuniso-fran?caises de 1945 aa 1962, la parole aux taemoins : [Text] : tenu les 10 et 11 mai 1996 aa Tunis. / Jaami°at al-aAdaab wa-al-Funaun wa-al-°Ulaum al-Insaanaiyah, Taunis I., Ma°had al-A°laa li-Taaraikh al-oHarakah al-Waotanaiyah. - Tunis : : Universitae des lettres, des arts et des sciences humaines-Tunis I,, 1998. - 300 p. ; + 24 cm. - Includes bibliographical references. - ISBN 9973944046: (no price).
Рубрики: Tunisia--Foreign relations--France
    France--Foreign relations--Tunisia

    France--Foreign relations, 1945-1958Additional access points:
Jaami°at al-aAdaab wa-al-Funaun wa-al-°Ulaum al-Insaanaiyah, Taunis I. Ma°had al-A°laa li-Taaraikh al-oHarakah al-Waotanaiyah.
(No free copies)
Find similar


11.


   
    Afoola Oromoo : [Text] : durdurii / / Abrraa Nafaa. - Finfinnee [Addis Ababa] : : Gumii qormaata afaan Oromootiin, Biiroo aadaafi beeksisa Oromiyaatti,, [1991 i.e. 1998]-<[1995 i.e. 2003]>]. - v. <1, 3-4> : с. : il + 20 cm. - In Oromo. - (no price).
"Mudde 1991"--V. 1. "Wax. 1995"--V. IV.
Abstract: Oromo folktales.


Additional access points:
Abrraa Nafaa.; Biiroo aadaa fi beeksisa Oromomiyaa. Gumii qormaata afaan Oromootiin.
(No free copies)
Find similar


12.


   
    Ahamm naozaraiyaat al-ohujaaj fai al-taqaalaid al-Gharbaiyah min Arisotau ilaa al-yawm / [Text] : библиография. - [Manaubah] : : Jaami°at al-aAdaab wa-al-Funaun wa-al-°Ulaum al-Insaanaiyah, Taunis I, Kullaiyat al-aAdaab Manaubah,, 1998. - 447 p. : : il + 24 cm. - Includes bibliographical references. - ISBN 9973936213: (no price).
Рубрики: Logic--History.
   Reasoning--History.

   Rhetoric--History.Additional access points:
Aristotle.; Kullaiyat al-aAdaab bi-Manaubah.Kullaiyat al-aAdaab bi-Manaubah. Faraiq al-Baohth fai al-Balaaghah wa-al-oHujaaj.
(No free copies)
Find similar


13.


   
    aAdaab al-usrah fai al-Islaam. [Text] : библиография. - al-oTab°ah 1. - Qum : : Markaz al-Risaalah,, 1420 [1999 or 2000]. - 147 p. ; + 20 cm. - Includes bibliographical references. - ISBN 9643192016: (no price).
Рубрики: Families--Religious aspects--Islam.
   Families--Religious life.

   Muslims--Conduct of life.

   Islamic ethics.


(No free copies)
Find similar


14.


   
    aAdaab al-usrah fai al-Islaam. [Text] : библиография. - al-oTab°ah 1. - Qum : : Markaz al-Risaalah,, 1420 [1999 or 2000]. - 147 p. ; + 20 cm. - Includes bibliographical references. - ISBN 9643192016: (no price).
Рубрики: Families--Religious aspects--Islam.
   Families--Religious life.

   Muslims--Conduct of life.

   Islamic ethics.


(No free copies)
Find similar


15.


   
    Aohkaam va aadaab-i otahaarat vuozau aur namaaz : [Text] : mustanad fiqhai kutub ke ohavaaloon ke saath / / Faarauqai, Arshaad Aohmad. - Karacai : : 2000., S. a. - 160 p. ; + 23 cm. - In Urdu. - Includes bibliographical references (159-160). - (no price).
Рубрики: Purity, Ritual--Islam.
   Prayer--Islam.

   Islam--Rituals.

Abstract: On the order and respect of prayers and cleanliness in the light of Koran and Hadith (Islamic traditions).


Additional access points:
Faarauqai, Arshaad Aohmad.
(No free copies)
Find similar


16.


   
    A°maal nadwat qaodaayaa al-muosotalaoh fai al-aadaab wa-al-°ulaum al-insaanaiyah, Miknaas fai 9-10-11 Maars 2000 / [Text] : библиография / Baushaykhai, °Izz al-Dain., Waadai, Muohammad. - Miknaas, al-Maghrib : : Jaami°at Mawlaay Ismaa°ail Kullaiyat al-aAdaab wa-al-°Ulaum al-Insaanaiyah,, 2000. - 2 v. ; с. + 24 cm. - Загл. обл. : Qaodaayaa al-muosotalaoh fai al-aadaab wa-al-°ulaum al-insaanaiyah. - Includes bibliographical references. - (no price).
Рубрики: Arabic literature
   Humanities literature

   HumanitiesAdditional access points:
Baushaykhai, °Izz al-Dain.; Waadai, Muohammad.
(No free copies)
Find similar


17.


   
    [al-Da°wah ilaa Allaah, 1]. [Text] : словарь / Qaraodaawai, Yausuf. [et al.]. - [S. l. : s. n.], 1977-1992. - 21 v. : с. : il + 17-25 cm. - (no price).
    Content:
[1] Thaqaafat al-daa°iyah / Yausuf al-Qaraodaawai. al-oTab°ah 1. 1978 -- [2] al-Da°wah al-Islaamaiyah-- limaadhaa? al-oTab°ah 1. 1985 -- [3] Manaahij al-da°wah wa-asaalaibuhaa / °Alai Jiraishah. al-oTab°ah 1. 1986 -- [4] Ru®an °alaa otaraiq al-da°wah / °Abd al-Qaadir oTaash. al-oTab°ah 1. 1987 -- [5] al-Ahwaa® al-madhhabaiyah wa-oturuq mu°aalajatihaa / Muohammad Naajai Mishraoh. al-oTab°ah 1. 1991 -- [6] Manhaj al-da°wah al-Islaamaiyah / °Abd al-oHamaid Kishk. [1991?] -- [7] Usus al-da°wah wa-aadaab al-du°aah / Muohammad al-Sayyid al-Wakail. al-oTab°ah 2. 1986 -- [8] Tadhkirat al-du°aah / al-Bahai al-Khaulai. al-oTab°ah 5., wa-faihaa ziyaadaat wa-tanqaiohaat. 1977 -- [9] al-oTaraiqah al-muthlaa lil-du°aah / °Abd al-Raohmaan Billah °Alai. 1977 -- [10] Ilayka akhai al-daa°iyah / Muohammad Isohaaq al-°Adim. al-oTab°ah 1. 1984 -- [11] al-Mar®ah al-Muslimah al-mu°aaosirah : i°daaduhaa wa-mas®aulaiyatuhaa fai al-da°wah / t®alaif Aohmad ibn Muohammad ibn °Abd Allaah Abaa Buotayn. al-oTab°ah 1. 1991 -- [12] Fiqh al-da°wah al-fardaiyah fai al-manhaj al-Islaamai / al-Sayyid Muohammad Nauoh. al-oTab°ah 1. 1991 -- [13] al-Nisaa® al-daa°iyaat / Tawfaiq Yausuf al-Waa°ai. Reprint. 1991-- [14] Muqawwimaat al-da°wah al-Islaamaiyah / Muohammad Fahmai °Abd al-Wahhaab (Reprint. 1978) -- [15] al-Uslaub al-Nabawai fai al-da°wah / al-Sharai oHamdaan Raajioh al-Hijaarai (1407 [1987]) -- [16] Qaodaayaa asaasaiyah °alaa otaraiq al-da°wah / Muosotafaa Mashhaur ([1988])-- [17] Mashaakil al-du°aah / Khalail °Alai oHaydar (al-oTab°ah 1.)-- [18] Fiqh al-da°wah al-Islaamaiyah wa-al-i°laam °inda al-Mawdaudai / li-Faarauq °Abd al-Ghanai al-oSaawai (al-oTab°ah 1. 1992) --[19] oSifaat muqaddimai al-baraamij al-Islaamaiyah fai al-idhaa°ahwa-al-tilaifizyaun/ Muohammad Khayr Ramaodaan Yausuf (al-oTab°ah 1. 1986) -- [20] Min muqawwimaat al-da°wah fai al-adab al-Nabawai al-sharaif / Fatohai Faraid ([1986?]) -- [21] al-Jawaanib al-i°laamaiyah fai ohayaat al-Rasaul / °Abd al-Wahhaab Kuohayl ([1987]).
Рубрики: Da°wah (Islam)


Additional access points:
Qaraodaawai, Yausuf.; Jiraishah, °Alai.; oTaash, °Abd al-Qaadir, (1952-); Mishraoh, Muohammad Naajai, (1955 or 1956-); Kishk, °Abd al-oHamaid.; Wakail, Muohammad al-Sayyid.; Khaulai, al-Bahai.; °Alai, °Abd al-Raohmaan Billah.; °Adim, Muohammad Isohaaq.; Abaa Buotayn, Aohmad ibn Muohammad ibn °Abd Allaah.; Nauoh, al-Sayyid Muohammad al-Sayyid.; Waa°ai, Tawfaiq.; °Abd al-Wahhaab, Muohammad Fahmai.; Hijaarai, al-Sharaif oHamdaan Raajioh.; Mashhaur, Muosotafaa.; oHaydar, Khalail °Alai, (1948-); oSaawai, Faarauq °Abd al-Ghanai.; Yausuf, Muohammad Khayr Ramaodaan.; Faraid, Fatohai °Abd al-Qaadir.; Kaohail, °Abd al-Wahhaab.
(No free copies)
Find similar


18.


   
    Duraus fai al-aadaab al-Durzaiyah / [Text] / Falaaoh, Salmaan,. - oTab°ah Tajraibaiyah. - al-Quds : : Wizaarat al-Ma°aarif, Lajnat al-Ma°aarif wa-al-Thaqaafah lil-Durauz,, 1979. - 126 p. ; + 24 cm. - (Murshid al-mu°allim ; ; 1). - (no price).


Additional access points:
Falaaoh, Salmaan, (1935-)
(No free copies)
Find similar


19.


   
    Duraus fai al-aadaab al-Durzaiyah : [Text] : murshid al-mu°allim / / Falaoh, Salman,, °Azzaam, Faayiz. - oTab°ah tajraibaiyah. - al-Quds : : Wizaarat al-Ma°aarif wa-al-Thaqaafah, Lajnat al-Ma°aarif wa-al-Thaqaafah lil-Durauz,, 1979. - 126 p. ; + 23 cm. - (Murshid al-mu°allim ; ; 1). - Includes bibliographical references. - (no price).
Title on added t.p.: Shi°urim be-moreshet Druzit.
Рубрики: Arabic literature--Druze authors--Study and teaching.
   Arabic literature--Study and teaching--Israel.Additional access points:
Falaoh, Salman, (1935-); °Azzaam, Faayiz.
(No free copies)
Find similar


20.


   
    aAdaalata. [Text] : договоры. - [Tacngaaila, Bangladesh : : Kaa. Naa. Sena,, 1980?-]. - v. : + 28 cm. - In Bengali. - (no price).
Title from cover.
Рубрики: Law--Bangladesh
   Justice, Administration of--Bangladesh


(No free copies)
Find similar
 1-10    11-20   21-30   31-40  
 


Access to the site is free. We have no any kind of paid services.
All content, including design ideas and style, are subject to copyright.
Bibliographic records are property of respective libraries and for your reference only.
Copying and placement of materials on other sites without written permission prohibited.
© library24.us, 2015-2017