Main page EU Libraries

Libraries


Library of Congress Washington - search results

Search criteria
search in results

Sort by:
= Author = = Title = = Publication date = = Document type =
Формат представления:
= Full = = Labeled = = Brief =

Search query: (<.>K=AABAA®$<.>)
We have found 3 book(s)/magazine(s)
Results from 1 to 3

1.


    [Arabic stories for children published in the USA, [Text].
   1]. - . - Chicago, IL : : World Book, Inc.,, 1995. - 24 v. : с. : il + 15-25 cm. - (no price).
    Content:
[1] al-Alwaan / qiososat Failaisiyaa Lau -- [2] Bauldai yaotairu °aaliyan / qiososat Failaisiyaa Lau -- -- [3] al-Arqaam / qiososat Failaisiyaa Lau -- [4] al-Mawaadd / qiososat Failaisiyaa Lau --[5] al-Waqt / qiososat Failaisiyaa Lau -- [6] al-oHarakah / qiososat Failaisiyaa Lau -- [7] al-Aohjaam / qiososat Failaisiyaa Lau -- [8] al-Ghinaa® ma°a Bauldai / kalimaat Maohmaud Ja°far -- [9] Kitaab al-kalimaat / rasm Rawaan Klaifaurd ... [et al.]. -- [10] al-Ashkaal / qiososat Failaisiyaa Lau -- [11] al-Aoswaat / qiososat Failaisiyaa Lau -- [12] al-Makaan / qiososat Failaisiyaa Lau -- [13] al-°Aks / qiososat Failaisiyaa Lau -- [14] al-oTa°m wa-al-raa®iohah / qiososat Failaisiyaa Lau -- [15] oTaabiq al-arqaam --[16] Kam al-saa°ah -- [17] °Ajalat al-alwaan -- [18] Kitaab al-nashaaot al-awwal 1 / ta®laif Elaizaabaith Hail -- [19] Kitaab al-nashaaot al-thaanai 2 / ta®laif Elaizaabaith Hail -- [20] Dalail al-aabaa® wa-al-ummahaat wa-al-mu°allimain / [Felicia Law] -- [21] Istama° ma° Bauldai (6 sound cassettes) / kalimaat Maohmaud Ja°far -- [22] Min hunaa ilaa hunaak -- [23] Kitaab al-ohayawaanaat al-kabairah wa-al-osaghairah -- [24] Bauldai wa-rifaaqih.
Рубрики: Children's stories, Arabic--United States.


Additional access points:
Law, Felicia. \\; Ja°far, Maohmaud. \\; Clifford, Rowan. \\; Hail, Elaizaabaith. \\
(No free copies)
Find similar


2.


   
    [Commentaries on various Egyptian laws and legal topics, 4]. [Text] / Labbaudai, oHasan al-Sayyid Khalail. [et al.] ; Egypt., Maoslaohat al-oDaraa®ib al-°Aqaaraiyah., Egypt. - [al-Qaahirah] : : Wizaarat al-Maalaiyah, Maoslaohat al-oDaraa®ib al-°Aqaaraiyah,, 1982-1998. - 18 v. : с. + 24 cm. - (no price).
Publisher varies. Edition statement varies.
    Content:
[1] al-oDaraibah °alaa al-°aqaaraat al-mabnaiyah wa-odaraibat al-malaahai / i°daad oHasan al-Sayyid Khalail al-Labbaudai, Riyaaod Sam°aan Faam, Muohammad °Abd al-Fattaaoh Mandaur. 1982 -- [2] Qaanaun niozaam istithmaar al-maal al-°Arabai wa-al-ajnabai wa-al-manaaotiq al-ohurrah raqm 43 li-sanat 1974 wa-mudhakkiraatuhu al-iodaaohaiyah wa-laa®iohatuhu al-tanfaidhaiyah wafqan li-akhir al-ta°dailaat / a°addahu Muohammad Rashaad °Abd al-Wahhaab. 1984 -- [3] al-Qaanaun raqm 142 li-sanat 1964 bi-Niozaam al-Sijill al-°Aynai wa-la®iohatuhu al-tanfaidhaiyah wa-al-qaraaraat al-munaffidhah wafqan li-aakhir al-ta°dailaat / i°daad wa-muraaja°at Tharwat Sa°d Zaghlaul, oHaamid Muohammad °Alai. 1984 -- [4] Ittiohaad al-mullaak / °Abd al-oHamaid al-Shawaaribai. 1984 -- [5] Sulotat al-qaaodai al-taqdairaiyah fai al-mawaadd al-madanaiyah wa-al-tijaaraiyah / Nabail Ismaa°ail °Umar. 1984 -- [6]oHaqq al-mudda°ai al-madanai fai ikhtiyaar al-otaraiq al-jinaa®ai aw al-madanai / Idwaar Ghaalai al-Dahabai. al-oTab°ah 2. 1984 -- [7] Sumuw al-tashrai° al-Islaamai fai mu°aalajat al-nushauz wa-al-shiqaq bayna al-zawjayn / Kawthar Kaamil °Alai. 1984 -- [8] Qaanaun raqm 47 li-sanat 1972 / i°daad wa-muraaja°at Fu®aad oHasan Aohmad °Abd Allaah, °Abd al-Sattaar Faraj Khalail. 1984 -- [9] Qaanaun al-Muraur / i°daad wa-muraaja°at Fu®aad oHasan Aohmad °Abd Allaah, °Abd al-Sattaar Faraj Khalail. al-oTab°ah 1. 1984 -- [10] Uosaul al-qaanaun al-idaarai / Muohammad Rif°at °Abd al-Wahhaab, °aAosim Aohmad °Ujaylah. 1984 [11] al-Qaanaun raqm 139 li-sanat 1981 bi-iosdaar qaanaun al-ta°laim. al-Qaanaun raqm 79 li-sanat 1969 wa-laa°iohatuhu bi-sh®aan niqaabat al-miohan al-ta°laimaiyah. Qaraar Wazair al-Tarbaiyah wa-al-Ta°laim raqm 34 li-sanat 1971 bi-sha°n majaalis al-aabaa®. Qaraaraat ukhraa mutafarriqah / a°addahu wa-raaja°ahu Fu®aad oHasan Aohmad °Abd Allaah, °Abd al-Sattaar Faraj Khalail. 1984 -- [12] Fai irjaa°aat al-shahr al-°aqaarai wa-al-tawthaiq / i°daad °Abbaas °Abd al-oHalaim oHajar. al-oTab°ah 1. 1984 -- [13] Mas®aulaiyat muhandisai wa-muqaawilai al-binaa® wa-al-munsha®aat al-thaabitah al-ukhrca / Muohammad Shukrai Suraur. 1985 -- [14] Taotawwur qaanaun al-ijraa°aat al-jinaa®aiyah fai Miosr wa-ghayrihaa min al-duwal al-°Arabaiyah / ta®laif Maohmaud Maohmud Muosotafaa. al-oTab°ah 2. 1985 -- [15] al-Jaraa®im al-maalaiyah wa-al-tijaaraiyah / °Abd al-oHamaid al-Shawaaribai. 1985 -- [16] al-Junohah al-mubaashirah, aw taohaik al-da°waa al-jinaa®aiyah bi-otaraiq al-idd°aa® al-madanai al-mubaashir / ta®laif °Alai °Awaod oHasan. 1985 -- [17] al-Qaanaun raqm 143 li-sanat 1994 fai sha®n al-aohwaal al-madanaiyah / i°daad wa-muraaja°t al-Idaarah al-°aAmmah lil-Shu®aun al-Qaanaunaiyah bi-al-Hay®ah. al-oTab°ah 2. 1997 -- [18] al-Qaanaun raqm 55 li-sanat 1951 bi-al-asmaa® al-tijaaraiyah . al-Qaanaun raqm 388 li-sanat 1953 fai sha®n al-dafaatir al-tijaaraiyah / i°daad wa-muraaja°t al-Idaarah al-°aAmmah lil-Shu®aun al-Qaanaunaiyah bi-al-Hay®ah. al-oTab°ah 3. 1998.
Рубрики: Law--Egypt.


Additional access points:
Labbaudai, oHasan al-Sayyid Khalail.; °Abd al-Wahhaab, Muohammad Rashaad.; Zaghlaul, Tharwat Sa°d.; Shawaaribai, °Abd al-oHamaid.; °Umar, Nabail Ismaa°ail.; Dahabai, Idwaar Ghaalai.; °Alai, Kawthar Kaamil.; °Abd Allaah, Fu®aad oHasan Aohmad.; °Abd al-Wahhaab, Muohammad Rif°at.; oHajar, °Abbaas °Abd al-oHalaim.; Suraur, Muohammad Shukrai.; Muosotafaa, Maohmaud Maohmaud.; oHasan, °Alai °Awaod.; Egypt. Maoslaohat al-oDaraa®ib al-°Aqaaraiyah.; Egypt.
(No free copies)
Find similar


3.


   
    [Commentaries on various Egyptian laws and legal topics, 4]. [Text] / Labbaudai, oHasan al-Sayyid Khalail. [et al.] ; Egypt., Maoslaohat al-oDaraa®ib al-°Aqaaraiyah., Egypt. - [al-Qaahirah] : : Wizaarat al-Maalaiyah, Maoslaohat al-oDaraa®ib al-°Aqaaraiyah,, 1982-1998. - 18 v. : с. + 24 cm. - (no price).
Publisher varies. Edition statement varies.
    Content:
[1] al-oDaraibah °alaa al-°aqaaraat al-mabnaiyah wa-odaraibat al-malaahai / i°daad oHasan al-Sayyid Khalail al-Labbaudai, Riyaaod Sam°aan Faam, Muohammad °Abd al-Fattaaoh Mandaur. 1982 -- [2] Qaanaun niozaam istithmaar al-maal al-°Arabai wa-al-ajnabai wa-al-manaaotiq al-ohurrah raqm 43 li-sanat 1974 wa-mudhakkiraatuhu al-iodaaohaiyah wa-laa®iohatuhu al-tanfaidhaiyah wafqan li-akhir al-ta°dailaat / a°addahu Muohammad Rashaad °Abd al-Wahhaab. 1984 -- [3] al-Qaanaun raqm 142 li-sanat 1964 bi-Niozaam al-Sijill al-°Aynai wa-la®iohatuhu al-tanfaidhaiyah wa-al-qaraaraat al-munaffidhah wafqan li-aakhir al-ta°dailaat / i°daad wa-muraaja°at Tharwat Sa°d Zaghlaul, oHaamid Muohammad °Alai. 1984 -- [4] Ittiohaad al-mullaak / °Abd al-oHamaid al-Shawaaribai. 1984 -- [5] Sulotat al-qaaodai al-taqdairaiyah fai al-mawaadd al-madanaiyah wa-al-tijaaraiyah / Nabail Ismaa°ail °Umar. 1984 -- [6]oHaqq al-mudda°ai al-madanai fai ikhtiyaar al-otaraiq al-jinaa®ai aw al-madanai / Idwaar Ghaalai al-Dahabai. al-oTab°ah 2. 1984 -- [7] Sumuw al-tashrai° al-Islaamai fai mu°aalajat al-nushauz wa-al-shiqaq bayna al-zawjayn / Kawthar Kaamil °Alai. 1984 -- [8] Qaanaun raqm 47 li-sanat 1972 / i°daad wa-muraaja°at Fu®aad oHasan Aohmad °Abd Allaah, °Abd al-Sattaar Faraj Khalail. 1984 -- [9] Qaanaun al-Muraur / i°daad wa-muraaja°at Fu®aad oHasan Aohmad °Abd Allaah, °Abd al-Sattaar Faraj Khalail. al-oTab°ah 1. 1984 -- [10] Uosaul al-qaanaun al-idaarai / Muohammad Rif°at °Abd al-Wahhaab, °aAosim Aohmad °Ujaylah. 1984 [11] al-Qaanaun raqm 139 li-sanat 1981 bi-iosdaar qaanaun al-ta°laim. al-Qaanaun raqm 79 li-sanat 1969 wa-laa°iohatuhu bi-sh®aan niqaabat al-miohan al-ta°laimaiyah. Qaraar Wazair al-Tarbaiyah wa-al-Ta°laim raqm 34 li-sanat 1971 bi-sha°n majaalis al-aabaa®. Qaraaraat ukhraa mutafarriqah / a°addahu wa-raaja°ahu Fu®aad oHasan Aohmad °Abd Allaah, °Abd al-Sattaar Faraj Khalail. 1984 -- [12] Fai irjaa°aat al-shahr al-°aqaarai wa-al-tawthaiq / i°daad °Abbaas °Abd al-oHalaim oHajar. al-oTab°ah 1. 1984 -- [13] Mas®aulaiyat muhandisai wa-muqaawilai al-binaa® wa-al-munsha®aat al-thaabitah al-ukhrca / Muohammad Shukrai Suraur. 1985 -- [14] Taotawwur qaanaun al-ijraa°aat al-jinaa®aiyah fai Miosr wa-ghayrihaa min al-duwal al-°Arabaiyah / ta®laif Maohmaud Maohmud Muosotafaa. al-oTab°ah 2. 1985 -- [15] al-Jaraa®im al-maalaiyah wa-al-tijaaraiyah / °Abd al-oHamaid al-Shawaaribai. 1985 -- [16] al-Junohah al-mubaashirah, aw taohaik al-da°waa al-jinaa®aiyah bi-otaraiq al-idd°aa® al-madanai al-mubaashir / ta®laif °Alai °Awaod oHasan. 1985 -- [17] al-Qaanaun raqm 143 li-sanat 1994 fai sha®n al-aohwaal al-madanaiyah / i°daad wa-muraaja°t al-Idaarah al-°aAmmah lil-Shu®aun al-Qaanaunaiyah bi-al-Hay®ah. al-oTab°ah 2. 1997 -- [18] al-Qaanaun raqm 55 li-sanat 1951 bi-al-asmaa® al-tijaaraiyah . al-Qaanaun raqm 388 li-sanat 1953 fai sha®n al-dafaatir al-tijaaraiyah / i°daad wa-muraaja°t al-Idaarah al-°aAmmah lil-Shu®aun al-Qaanaunaiyah bi-al-Hay®ah. al-oTab°ah 3. 1998.
Рубрики: Law--Egypt.


Additional access points:
Labbaudai, oHasan al-Sayyid Khalail.; °Abd al-Wahhaab, Muohammad Rashaad.; Zaghlaul, Tharwat Sa°d.; Shawaaribai, °Abd al-oHamaid.; °Umar, Nabail Ismaa°ail.; Dahabai, Idwaar Ghaalai.; °Alai, Kawthar Kaamil.; °Abd Allaah, Fu®aad oHasan Aohmad.; °Abd al-Wahhaab, Muohammad Rif°at.; oHajar, °Abbaas °Abd al-oHalaim.; Suraur, Muohammad Shukrai.; Muosotafaa, Maohmaud Maohmaud.; oHasan, °Alai °Awaod.; Egypt. Maoslaohat al-oDaraa®ib al-°Aqaaraiyah.; Egypt.
(No free copies)
Find similar
 


Access to the site is free. We have no any kind of paid services.
All content, including design ideas and style, are subject to copyright.
Bibliographic records are property of respective libraries and for your reference only.
Copying and placement of materials on other sites without written permission prohibited.
© library24.us, 2015-2017