Main page EU Libraries

Libraries


Library of Congress Washington - search results

Search criteria
search in results

Формат представления:
= Full = = Labeled = = Brief =

Search query: (<.>G=1960-1968.$<.>)
We have found 1 book(s)/magazine(s)
1.


    Mao, Zedong, (1893-1976.).
    [Senryaogo shuppan honʾyakusho. [Text] / Zedong, Mao. - Pekin : : Gaibun Shuppansha,, 1960-1968. - 12 v. ; с. + 13-10 cm. - All translated from Chinese. - (no price).
    Content:
[1] Amerika no kisha Anna Ruizu Sutorongu to no danwa (1967) -- [2] Bungaku, geijutsu ni kansuru itsutsu no bunken (1967) -- [3] Chiisana hibana mo kaoya o yakitsukusu (1968) -- [4] Chaugoku Kyaosantao Chauao Iinkai Shuseki Mao Takutao daoshi no Amerika kokujin kaobao taosao o shijisuru seimei (1968) -- [5] Chaugoku no sekishoku seiken wa naze sonzaisuru koto ga dekiru no ka (1967) -- [6] Chaugoku shakai kakukaikyau no bunseki (1968) -- [7] Konan-shao naomin undao no shisatsu haokoku (1967) -- [8] Mao Takutao Shuseki no Ajia, Afurika, Raten Amerika no jinshi ni taisuru saukai no jauyao danwa (1960) -- [9] Nihon teikoku shugi ni hantaisuru senjutsu ni tsuite (1968) -- [10] Shomotsu shugi ni hantaisuru (1967) -- [11] Taishau no seikatsu ni kanshin o yose katsudao haohao ni chauiseyo (1967) -- [12] Taonai no ayamatta shisao no zesei ni tsuite (1968).
Рубрики: China--Politics and government, 1949-1976.
Abstract: Collection of translations, published in Japan after the occupation of the Allied Forces. This group contains pamphlets all by Mao Zedong.

(No free copies)
Find similar
 


Access to the site is free. We have no any kind of paid services.
All content, including design ideas and style, are subject to copyright.
Bibliographic records are property of respective libraries and for your reference only.
Copying and placement of materials on other sites without written permission prohibited.
© library24.us, 2015-2017