Main page EU Libraries

Libraries


Library of Congress Washington - search results

Search criteria
search in results

Sort by:
= Author = = Title = = Publication date = = Document type =
Формат представления:
= Full = = Labeled = = Brief =

Search query: (<.>G=1960-1968$<.>)
We have found 5 book(s)/magazine(s)
Results from 1 to 5

1.


    Raincloud, Dan.
    Reminiscences of Dan Raincloud, Red Lake band of Chippewa, Minnesota [[microform] /] / Dan. Raincloud, Salter, Katherine. - [S. l. : s. n.], [1960-1968]. - 22 pts. - (no price).
Typescript.


Additional access points:
Salter, Katherine.
(No free copies)
Find similar


2.


    American Industrial Hygiene Association.
    Air pollution manual. [Text] : библиография / American Industrial Hygiene Association. - [Detroit, : [s. n.], 1960-1968]. - 2 v. p. : il + 29 cm. - Includes bibliographies. - (no price).
    Content:
pt. 1. Evaluation.--pt. 2. Control equipment.
Рубрики: Air--Pollution.

(No free copies)
Find similar


3.


    Trans-Antarctic Expedition ((1955-1958)).
    Scientific reports / [Text]. - London : : Trans-Antarctic Expedition Committee,, 1960-1968 . - : : il + 31 cm. - (no price).
Cover title.
Рубрики: Antarctica.

(No free copies)
Find similar


4.


    Mao, Zedong, (1893-1976.).
    [Senryaogo shuppan honʾyakusho. [Text] / Zedong, Mao. - Pekin : : Gaibun Shuppansha,, 1960-1968. - 12 v. ; с. + 13-10 cm. - All translated from Chinese. - (no price).
    Content:
[1] Amerika no kisha Anna Ruizu Sutorongu to no danwa (1967) -- [2] Bungaku, geijutsu ni kansuru itsutsu no bunken (1967) -- [3] Chiisana hibana mo kaoya o yakitsukusu (1968) -- [4] Chaugoku Kyaosantao Chauao Iinkai Shuseki Mao Takutao daoshi no Amerika kokujin kaobao taosao o shijisuru seimei (1968) -- [5] Chaugoku no sekishoku seiken wa naze sonzaisuru koto ga dekiru no ka (1967) -- [6] Chaugoku shakai kakukaikyau no bunseki (1968) -- [7] Konan-shao naomin undao no shisatsu haokoku (1967) -- [8] Mao Takutao Shuseki no Ajia, Afurika, Raten Amerika no jinshi ni taisuru saukai no jauyao danwa (1960) -- [9] Nihon teikoku shugi ni hantaisuru senjutsu ni tsuite (1968) -- [10] Shomotsu shugi ni hantaisuru (1967) -- [11] Taishau no seikatsu ni kanshin o yose katsudao haohao ni chauiseyo (1967) -- [12] Taonai no ayamatta shisao no zesei ni tsuite (1968).
Рубрики: China--Politics and government, 1949-1976.
Abstract: Collection of translations, published in Japan after the occupation of the Allied Forces. This group contains pamphlets all by Mao Zedong.

(No free copies)
Find similar


5.


   
    [Senryaogo shuppan honʾyakusho. [Text]. - [S. l. : s. n.], [1960-1968]. - 10 v. : с. : il + 18-22 cm. - Translated from Chinese, English, and Korean. - (no price).
    Content:
[1] Gauhatsu sensao no baoshi sochi / [Arthur H. Dean] (1963) -- [2] Han fashisuto sensao no rekishiteki keiken / "Jinmin nippao" Henshaubu (1965) -- [3] Higashi to nishi : saogo rikai o mezashite / Joruju Furadie (1962) -- [4] Kaku kakusan baoshi jaoyaku / Amerika Taishikan Bunka Kaokankyoku (1968) -- [5] Konponteki ni tairitsushite iru futatsu no heiwa kyaoson seisaku / "Jinmin nippao" Henshaubu, "Kaoki"-shi Henshaubu (1964) -- [6] Nichi-Bei anzen hoshao jaoyaku ni tsuite / Sukotto Jaoji (1968) -- [7] Sensao no dai 3 no kao / Amerika Taishikan USIS (1966) -- [8]-[9] Sensao to heiwa no mondai de no futatsu no rosen / "Jinmin nippao" Henshaubu, "Kaoki"-shi Henshaubu (1963 and 1964 eds.) -- [10] Zensekai no heiwa aikao jinmin ni kokuhatsusuru / Gaikokubun Shuppansha (1960).
Рубрики: Peace.
   War.

Abstract: Collection of translations, published after the occupation of the Allied Forces. This group contains pamphlets on war and peace.

(No free copies)
Find similar
 


Access to the site is free. We have no any kind of paid services.
All content, including design ideas and style, are subject to copyright.
Bibliographic records are property of respective libraries and for your reference only.
Copying and placement of materials on other sites without written permission prohibited.
© library24.us, 2015-2017