Main page EU Libraries

Libraries


Library of Congress Washington - search results

Search criteria
search in results

Формат представления:
= Full = = Labeled = = Brief =

Search query: (<.>G=1935-1992.$<.>)
We have found 1 book(s)/magazine(s)
1.


    [Books on Kemal Atateurk. [Text].
   1]. - . - [Turkey], : [s. n.], 1935-1992. - 31 v. : с. : il + 17-26 x 28 cm. - (no price).
    Content:
[1] Atateurk'den alt?n yapraklar / Kadircan Kafl?. 1943 -- [2] Do?gumundan eoleumeune kadar Atateurk albeumeu / haz?rlayan, Niyazi Ahmed Bano?glu. [196-?] -- [3] Atateurk, ba?smuharrir / Niyazi Ahmet Bano?glu. 2. bask?. 1963 -- [4] Atateurk ve keu?g : belgeler / se?cen, G. Oransay. 1965 -- [5] eOleumeuneun 29ncu y?ldeoneumeunde yeuce Atateurk'e sonsuz ba?gl?l?k, minnet ve seukran duygular?m?z? sunar?z. [1967] -- [6] Destan adam, Atateurk / Cenab Ozankan. [1972] -- [7] Atateurk ve Teurk folkloru / yazan, Nail Tan. [1981] -- [8] Atateurk / Yakup Kadri Karaosmano?glu. [1981] -- [9] Atateurk euzerine / Emre Kongar. 1. bas?. 1983 -- [10] Atateurk'eun deu?seunce yap?s? / Geurbeuz D. Teufek?ci. [1983] -- [11] Alt?n sa?cl? kahraman / Ayhan Ba?so?glu. 1. bask?. 1981 -- [12] Atateurk / Sadi Irmak. [1984] -- [13] Atateurk ve askerlik / Suat cIlhan. 1989 -- [14] ?Siirlerle, ezgilerle Atateurk / haz?rlayan, A. Ayd?n cIlik. [1990?] -- [15] Atateurk'ten an?lar / Kaaz?m eOzalp, Teoman eOzalp. 1. bask?. [1992] -- [16] Atateurk ve ?cocuklar / Cemil Seonmez. 2. bask?. [1992] -- [17] Atateurk / cIshak Refet I?s?tman. 1935 -- [18] En beuyeuk kayb?m?z. [1939]
[19] eOn Asyal? diktateor Mustafa Kemal ve zaferleri / F. Perrone di San Martino. 1955 -- [20] Kemaal Atateurk'eu anarken / Afetinan. 2. bask?. [1956] -- [21] Tarih?ci geoziyle Atateurk / Halauk Y. ?Sehsuvaro?glu. [1959] -- [22] Atateurk ?siirleri antolojisi / haz?rlayan, Heuseyin Karakan. cIlaaveli yeni 5. bask?. [1966?] -- [23] Atateurk der ki / derleyen, aAkil Aksan. 2. bask?. 1986 -- [24] Makina ba?s?nda : Mustafa Kemal'le Amasya'da onbe?s geun / yazan, Turgut Fethi ; anlatan, Abdurrahman Rahmi Erden. 1989 -- [25] Mustafa Kemal Atateurk'eun taktik meselesinin ?ceozeumeu ve emirlerin yaz?lmas?na dair eo?geutleri. 1990 -- [26] Atateurk?ceuleuk'eu anlamak ve anlatmak / S?tk? Ayd?nel. 1990 -- [27] Atateurk'eun Trabzon konu?smalar? / haz?rlayanlar, Ahmet Can Bal?, Rasim ?Sim?sek. 1990 -- [28] Atateurk, gen?clik, ve keulteur / Saim Sakao?glu. 1990 -- [29] Atateurk'?ceu deu?seunce sisteminde gen?clik ve spor / haz?rlayan, Kaz?m Alt?nok. 1991 -- [30] Atateurk ve Teurk mus?kisi / Sadi Yaver Ataman. 1991 -- [31] Atateurk ve Teurk kad?n?--tarihte teurk kad?n? / M. Rauf cInan. 1991.
Рубрики: Presidents--Biography.--Turkey
   Turkey--History, 1918-1960.


Additional access points:
Kafl?, Kadircan. \\; Bano?glu, Niyazi Ahmet. \\; Ozankan, Cenab. \\; Tan, Nail, \\; Karaosmano?glu, Yakup Kadri, \\; Kongar, Emre. \\; Teufek?ci, Geurbeuz D. \\; Ba?so?glu, Ayhan. \\; Irmak, Sadi. \\; cIlhan, Suat. \\; eOzalp, Kaaz?m, \\; Seonmez, Cemil. \\; I?s?tman, cIshak Refet. \\; Perrone di San Martino, F. \\; Afetinan. \\; ?Sehsuvaro?glu, Halauk Y. \\; Atateurk, Kemal, \\; Fethi, Turgut. \\; Ayd?nel, S?tk?. \\; Sakao?glu, Saim. \\; Ataman, Sadi Yaver. \\; cInan, M. Rauf \\; Atateurk, Kemal,
(No free copies)
Find similar
 


Access to the site is free. We have no any kind of paid services.
All content, including design ideas and style, are subject to copyright.
Bibliographic records are property of respective libraries and for your reference only.
Copying and placement of materials on other sites without written permission prohibited.
© library24.us, 2015-2017