Main page EU Libraries

Libraries


Library of Congress Washington - search results

Search criteria
search in results

Sort by:
= Author = = Title = = Publication date = = Document type =
Формат представления:
= Full = = Labeled = = Brief =

Search query: (<.>G=1374 [1995 OR 1996]$<.>)
We have found 10 book(s)/magazine(s)
Results from 1 to 10

1.


   
    Afsaanah§haa-yi Luristaan / [Text] / Kishaavarz, °Azaiz Allaah. - Chaap-i 1. - Khurramaabaad : : Aflaak,, 1374 [1995 or 1996]. - 79 p. ; + 21 cm. - (no price).
Folktales from Luristaan (Iran).
    Content:
Gul-i oSanawbar -- Haft dukhtaraun -- Dast va paa namadai -- Dukhtar-i daal -- Dau baraadar -- Sang-i osabaur -- aAhau-yi shal -- Malik Jamshaid va Malik Khvurshaid.
Рубрики: Tales--Iran--Luristaan.


Additional access points:
Kishaavarz, °Azaiz Allaah.
(No free copies)
Find similar


2.


   
    aAn sau-yi tavahhum : [Text] : khaaotiraat-i yakai az °anaaosir-i markazaiyat-i Saazmaan-i Fidaa®aiyaan-i Khalq (Akosaraiyat). / Saazmaan-i Fidaa®aiyaan-i Khalq (Akosaraiyat). - Chaap-i 1. - Tihraan : : Nashr-i oSahbaa,, 1374 [1995 or 1996]. - 128 p. ; + 21 cm. - (no price).
Рубрики: Communists--Iran


Additional access points:
Saazmaan-i Fidaa®aiyaan-i Khalq (Akosaraiyat)
(No free copies)
Find similar


3.


   
    Asnaad-i inqilaab-i Islaamai / [Text] : библиография. - Chaap-i 2. - [Tehran] : Intishaaraat-i Markaz-i Asnaad-i Inqilaab-i Islaamai, : [s. n.], 1374 [1995 or 1996]. - 5 v. : с. : il + 25 cm. - Includes bibliographical references and indexes. - (no price).
Vols. 2-5: Chaap-i 1.
    Content:
jild-i 1. 1. I°laamiyah§haa, iototilaa®iyahahaa, bayaaniyah§haa, payaamhaa, tilaigraafhaa va naamah§haa-yi aayaat-i °azaam va maraaji° taqlaid -- jild-i 2. I°laamiyah§haa ... va naamah§haa-yi °ulamaa-yi a°laam-i shahrhaa-yi mukhtalif-i aIraan -- jild-i 3. I°laamiyah§haa ... va naamah§haa-yi kaosair al-imozaa® marbauot bih javaami°-i rauohaanai -- jild-i 4. I°laamiyah§haa ... va naamah§haa-yi majaami° maozhabai va dainai -- jild-i 5. I°laamiyah§haa ... va naamah§haa-yi aaq aAqaayaan-i oHaajj Sayyid Muhammad oSaadiq Rauhaanai va oHaajj Sayyid oHasan oTabaaotabaa®ai Qummai va oHaajj Sayyid Muohammad Kaaozim Sharai°atmadaarai.
Рубрики: Iran--Politics and government, 1941-1979


Additional access points:
Markaz-i Asnaad-i Inqilaab-i Islaamai.
(No free copies)
Find similar


4.


   Avesta.

   
    Avistaa : [Text] : kuhan§tarain suraudhaa va matnhaa-yi aIraanai / / Daustkhvaah, Jalail,. - Chaap-i 2. - Tihraan : : Intishaaraat-i Murvaaraid,, 1374 [1995 or 1996]. - 2 v. ; с. + 25 cm. - Includes bibliographical references (v. 2, p.[1129]-1139) and indexes. - (no price).
Рубрики: Zoroastrianism.
   Iran--Religion.


Additional access points:
Daustkhvaah, Jalail, (1933 or 1934-)
(No free copies)
Find similar


5.


   
    aAyat Allaah Mailaanai : [Text] : marji°-i baidaar / / °Abbaas§zaadah, Sa°aid. - Chaap-i 1. - [Tehran] : : Saazmaan-i Tablaighaat-i Islaamai,, 1374 [1995 or 1996]. - 171 p. : : il + 21 cm. - (Mu°aavanat-i pizhauhishai ; ; 501). - In Persian. - Includes bibliographical references (p. [169]-171). - (no price).
Рубрики: Muslim scholars--Iran
Abstract: On the life of Muohammad Haadai al-oHusaynai Mailaanai, 1895-1975, a renowned Shiite Muslim religious scholar of Iran.


Additional access points:
°Abbaas§zaadah, Sa°aid.; Mailaanai, Muohammad Haadai al-oHusaynai,
(No free copies)
Find similar


6.


   
    Afsaanah§haa-yi Luristaan / [Text] / Kishaavarz, °Azaiz Allaah. - Chaap-i 1. - Khurramaabaad : : Aflaak,, 1374 [1995 or 1996]. - 79 p. ; + 21 cm. - (no price).
Folktales from Luristaan (Iran).
    Content:
Gul-i oSanawbar -- Haft dukhtaraun -- Dast va paa namadai -- Dukhtar-i daal -- Dau baraadar -- Sang-i osabaur -- aAhau-yi shal -- Malik Jamshaid va Malik Khvurshaid.
Рубрики: Tales--Iran--Luristaan.


Additional access points:
Kishaavarz, °Azaiz Allaah.
(No free copies)
Find similar


7.


   
    aAn sau-yi tavahhum : [Text] : khaaotiraat-i yakai az °anaaosir-i markazaiyat-i Saazmaan-i Fidaa®aiyaan-i Khalq (Akosaraiyat). / Saazmaan-i Fidaa®aiyaan-i Khalq (Akosaraiyat). - Chaap-i 1. - Tihraan : : Nashr-i oSahbaa,, 1374 [1995 or 1996]. - 128 p. ; + 21 cm. - (no price).
Рубрики: Communists--Iran


Additional access points:
Saazmaan-i Fidaa®aiyaan-i Khalq (Akosaraiyat)
(No free copies)
Find similar


8.


   
    Asnaad-i inqilaab-i Islaamai / [Text] : библиография. - Chaap-i 2. - [Tehran] : Intishaaraat-i Markaz-i Asnaad-i Inqilaab-i Islaamai, : [s. n.], 1374 [1995 or 1996]. - 5 v. : с. : il + 25 cm. - Includes bibliographical references and indexes. - (no price).
Vols. 2-5: Chaap-i 1.
    Content:
jild-i 1. 1. I°laamiyah§haa, iototilaa®iyahahaa, bayaaniyah§haa, payaamhaa, tilaigraafhaa va naamah§haa-yi aayaat-i °azaam va maraaji° taqlaid -- jild-i 2. I°laamiyah§haa ... va naamah§haa-yi °ulamaa-yi a°laam-i shahrhaa-yi mukhtalif-i aIraan -- jild-i 3. I°laamiyah§haa ... va naamah§haa-yi kaosair al-imozaa® marbauot bih javaami°-i rauohaanai -- jild-i 4. I°laamiyah§haa ... va naamah§haa-yi majaami° maozhabai va dainai -- jild-i 5. I°laamiyah§haa ... va naamah§haa-yi aaq aAqaayaan-i oHaajj Sayyid Muhammad oSaadiq Rauhaanai va oHaajj Sayyid oHasan oTabaaotabaa®ai Qummai va oHaajj Sayyid Muohammad Kaaozim Sharai°atmadaarai.
Рубрики: Iran--Politics and government, 1941-1979


Additional access points:
Markaz-i Asnaad-i Inqilaab-i Islaamai.
(No free copies)
Find similar


9.


   Avesta.

   
    Avistaa : [Text] : kuhan§tarain suraudhaa va matnhaa-yi aIraanai / / Daustkhvaah, Jalail,. - Chaap-i 2. - Tihraan : : Intishaaraat-i Murvaaraid,, 1374 [1995 or 1996]. - 2 v. ; с. + 25 cm. - Includes bibliographical references (v. 2, p.[1129]-1139) and indexes. - (no price).
Рубрики: Zoroastrianism.
   Iran--Religion.


Additional access points:
Daustkhvaah, Jalail, (1933 or 1934-)
(No free copies)
Find similar


10.


   
    aAyat Allaah Mailaanai : [Text] : marji°-i baidaar / / °Abbaas§zaadah, Sa°aid. - Chaap-i 1. - [Tehran] : : Saazmaan-i Tablaighaat-i Islaamai,, 1374 [1995 or 1996]. - 171 p. : : il + 21 cm. - (Mu°aavanat-i pizhauhishai ; ; 501). - In Persian. - Includes bibliographical references (p. [169]-171). - (no price).
Рубрики: Muslim scholars--Iran
Abstract: On the life of Muohammad Haadai al-oHusaynai Mailaanai, 1895-1975, a renowned Shiite Muslim religious scholar of Iran.


Additional access points:
°Abbaas§zaadah, Sa°aid.; Mailaanai, Muohammad Haadai al-oHusaynai,
(No free copies)
Find similar
 


Access to the site is free. We have no any kind of paid services.
All content, including design ideas and style, are subject to copyright.
Bibliographic records are property of respective libraries and for your reference only.
Copying and placement of materials on other sites without written permission prohibited.
© library24.us, 2015-2017