Main page EU Libraries

Libraries


Library of Congress Washington - search results

Search criteria
search in results

Формат представления:
= Full = = Labeled = = Brief =

Search query: (<.>A=ABAU SHUMAYS, °ALYAA.$<.>)
We have found 1 book(s)/magazine(s)
1.


   
    [Arabic stories for preschool children published in Israel] [Text] / Taabirai, Ilhaam Duwayrai. [et al.]. - [Israel, : [s. n.], 2000-2013]. - 20 v. : с. : il + 22-30 cm. - ISBN 7290008811118 (v. [1]). - ISBN 003500006923 (v. [2]). - ISBN 9652311332 (v . [2]). - ISBN 9789655280319 (v. [13]). - ISBN 9789655280227 (v. [14]). - ISBN 9789655280050 (v. [17]): (no price).
    Content:
[1] Anaa ismai Hanaa / taʾlaif Ilhaam Duwayrai Taabirai. [200-?] -- [2] oHikaayat al-baalaunaat al-khamsah / taʾlaif Maryam Raut ; tarjamat, Rauzlaand Du°aym. 2012 -- [3] Ta°laim al-qiraaʾah : li-marohalat riyaaod al-aotfaal wa-al-marohalah al-ibtidaaʾaiyah / taʾlaif Bassaam Muohammad °Uraabai. [200-?] -- [4] Shajarat al-kutub / taʾlaif wa-rasm Laylaa °Abd Allaah. 2009 -- [5] Zaytaunatai al-khaalidah / taʾlaif, Saamiyah Zahraan. 2009 -- [6] Ru°aat al-baqar : Mu°tazz wa-oSabaa / i°daad wa-rusaumaat, Muohammad Walaid. 2009 -- [7] oSiraa° al-jabaabirah bayna al-°aql wa-al-qauwah / i°daad wa-rusaumaat, Muohammad Walaid. 2009 -- [8] Marmaurah wa-ohabbat al-banaadaurah / taʾlaif Jawdat °aId ; osaff wa-rusaum, Razzaan Ramzai Naososaar. 2007 -- [9] Masʾalah shakhosaiyah. [200-?] -- [10] aImaan wa-°aid al-umm / taʾlaif, Maysaaʾ Faqaih ; rusaumaat, Ranaa Bishaarah. 2001 -- [11] °Iqaab lil-ozaalim / ta®laif Ibraahaim Kayyaal ; rusaum Ayman Khaotaib ; muraaja°ah lughawaiyah Aohmad Maohmaud Kabhaa. [2013?] -- [12] Law kuntu ghaymah / ta®laif °Alyaa Abau Shumays ; rasm Sawsan al-Maajidai. [200-?] -- [13] al-Dubb Karkar / ta®laif Naivain °Athaaminah ; rusaumaat Ayman Khaotaib ; al-tadqaiq al-lughawai Nabaihah Jabaarain. [2013?] -- [14] Nabbauoh... / bi-qalam Naadir Abau Taamir ; rusaumaat Ayman99 Studio ; al-tadqaiq al-lughawai Naadir Abau Taamir. [2013?] -- [15] al-°Uotlah al-osayfaiyah / taʾlaif, Mufaid oSaydaawai ; rusaumaat, Fidaaʾ Zaohaaliqah-Fanaadiqah. 2007 -- [16] Khaddai ka-al-ward : majmau°ah shi°raiyah lil-aotfaal / taʾlaif, Faaodil Jamaal °Alai ; rusaumaat, Sharaif Waakid. oTab°ah jadaidah. 2007 -- [17] Kaana lai akh / taʾlaif, Naadiyah oSaalioh ; rusaumaat, Hiyaam Muosotafaa °Aototaar ; al-tadqaiq al-lughawai, Buotrus Dallah. [2013?] -- [18] Kaitai wa-°aid al-mailaad / taʾlaif, °aAyidah oHammaadah Khaotaib ; rusaumaat, Inosaaf oSaffaurai. 2011 -- [19] Ash°aar lil-aotfaal / taʾlaif, °aAyidah Khaotaib ; rusaumaat, Filaadaa Salaim. [2012?] -- [20] al-Umm sham°ah / ta®laif Faaotimah Dhiyaab ; rusaumaat aInaas Yaohyaa ; mudaqqiq lughawai Luotfai Manosaur. 2007.
Рубрики: Children's stories, Arabic--Israel.


Additional access points:
Taabirai, Ilhaam Duwayrai.; Rot, Miryam.; °Uraabai, Bassaam Muohammad.; °Abd Allaah, Laylaa.; Zahraan, Saamiyah.; Walaid, Muohammad.; °aId, Jawdat.; Faqaih, Maysaaʾ.; Kayyaal, Ibraahaim.; Abau Shumays, °Alyaa.; °Athaaminah, Nifain.; Abau Taamir, Naadir.; oSaydaawai, Mufaid.; °Alai , Faaodil Jamaal.; oSaalioh, Naadiyah.; Khaotaib, °aAyidah oHammaadah.; Dhiyaab, Faaotimah.
(No free copies)
Find similar
 


Access to the site is free. We have no any kind of paid services.
All content, including design ideas and style, are subject to copyright.
Bibliographic records are property of respective libraries and for your reference only.
Copying and placement of materials on other sites without written permission prohibited.
© library24.us, 2015-2017