Main page EU Libraries

Libraries


Library of Congress Washington - search results

Search criteria
search in results

Формат представления:
= Full = = Labeled = = Brief =

Search query: (<.>A=AAKHUNDZAADAH, OHAYDAR.$<.>)
We have found 1 book(s)/magazine(s)
1.


    [Books on medicine and hygiene from Iran. [Text].
   2] / Kungrih-i Mutakhaososiosain-i Baimaaraihaa-yi Zanaan va Zaaymaan ((1st : ; 1963 : ; Tehran, Iran)), Kungrih-i Pizishkai-i Raamsar ((13th : ; 1964)). - [Tehran?], : [s. n.], <1942-1972>. - <24> v. : с. : il + 21-28 cm. - In Persian. - (no price).
    Content:
[1] Taqdaim bih Kungrih-i Pizishkai-i aIraan. ([194-?]) -- [2] Bihdaasht-i niozaamai / nigaarish-i, Sarhang 2 Duktur Ayyaadai. (1321 [1942]) -- [3] [Naamah-®i taimaaristaan]. (1321 [1942]) -- [4] Ahammaiyat-i vaitaamain dar zindagaanai-i mawjaudaat : kashfaiyaat-i jadaid marbauot bi-vaitaamainhaa / nigaarish-i, Muohammad oHusayn Maymandai§nizhaad. ([1942?]) -- [5] Kaumakhaa-yi nukhustain paish az rasaidan-i pizishk / ta®laif-i oHusayn °Alai Isfandiyaarai. (Chaap-i 2. 1327 [1949]) -- [6] Bihdaasht-i madaaris / nigaarish-i ... zair-i naozar-i Imail Paamkau®aist. (Chaap-i 1. 1331 [1952]) -- [7] Raahnamaa-yi kaalbudshikaafai / nigaarish-i, Murtaozaa oHakamai, Raohmat Allaah Burjaiyaan. (Chaap-i 1. 1332 [1953]) -- [8] Intiqaad az biyaulauzhai va °ilm-i tavaaruos-i kilaasaik-i Gharb az naozar-i maichaurainaism / ta®laif-i Mahdai Bahaar. (Chaap-i 1. 1333 [1954]) -- [9] Nishaanah§shinaasai-i a°osaab / majmau°ah az sukhanraanaihaa-yi Duktur Nafaisai ; gird§aavarandah, Muohammad °Arab Khiradmand, Vajaih Allaah Kaamkaar. ([1958?]) -- [10] Salaamatai va baimaarai-i kaudakaan / ta®laif-i oHusayn Saamai§raad. ([1339, i.e., 1961]) -- [11] Jarraaohai§haa-yi osaghair / nigaarish-i Murtaozaa oHakamai. (1334 [1955]) -- [12] oTibb va ravaan§shinaasai / az Ibraahaim Naik§siyar. (Chaap-i 2. 1335 [1957]) -- [13] Masaa®ilai chand darbaarah-®i ravaanshinaasai-i haipnautaizm / iqtibaas va nigaarish-i Sairaus °Aozaimai. (1345 [1966]) -- [14] Guzaarish-i jalasaat-i Avvalain Kungrih-i Mutakhaososiosain-i Baimaaraihaa-yi Zanaan va Zaaymaan. (1942 [1963]) -- [15] Bi-munaasabat-i Saizdahumain Kungrih-®i Pizishkai-i Raamsar, Mihrmaah 1343 / Vizaarat-i Bihdaarai. ([1964?]) -- [16-18] Ravaan§pizishkai / nigaarish-i Jahaangair Farrukh. Jild-i 1.-3. (1338 [1959]) -- [19] Bihdaasht-i paust va mau : jild-i 1. Bihdaasht-i mau / nigaarish-i oHaydar aAkhundzaadah. (1351 [1972]) -- [20] Paishrawaan-i daanish / Ghulaam°alai oHaamid Barqai. (1343 [1964]) -- [21] Daaraushinaasai-i jaalainausai : ashkaal-i daarau®ai, fann-i faurmaul§saazai, qavaa°id-i nuskhah§nivaisai / taalaif-i Amain al-Ashrafai. (Chaap-i 2. 1338 [1959]) -- [22] Raahnamaa-yi taghoziyah / az, Muohammad oHusayn Maymandai§nizhaad. Qismat-i 1. ([1958?])
[23] Pizishkai-i °amalai / Abau al-Qaasim Najm§aabaadai. (1328 [1949]) -- [24] Daanistaanai§haa-yi pizishkai baraa-yi hamah / nigaarish-i, Murtaozaa Yazdai. Jild-i 1. (1342 [1963])
Рубрики: Medicine.
   Medicine--Iran.

   Hygiene.

   Hygiene--Iran.Additional access points:
Ayyaad, \\; Maymandai Nizhaad, Muohammad oHusayn. \\; Isfandiyaarai, oHusayn °Alai. \\; Palmquist, Emil E. \\; oHakamai, Murtaozaa. \\; Bahaar, Mahdai. \\; Nafaisai, Abau Turaab. \\; Saamai§raad, oHusayn, \\; Naik§siyar, Ibraahaim. \\; °Aozaimai, Sairaus. \\; Farrukh, Jahaangair. \\; aAkhundzaadah, oHaydar. \\; oHaamid Barqai, Ghulaam°alai. \\; Amain al-Ashrafai, Abau Turaab, \\; Najm§aabaadai, Abau al-Qaasim. \\; Yazdai, Murtaozaa. \\; Kungrih-i Mutakhaososiosain-i Baimaaraihaa-yi Zanaan va Zaaymaan ((1st : ; 1963 : ; Tehran, Iran)); Kungrih-i Pizishkai-i Raamsar ((13th : ; 1964))
(No free copies)
Find similar
 


Access to the site is free. We have no any kind of paid services.
All content, including design ideas and style, are subject to copyright.
Bibliographic records are property of respective libraries and for your reference only.
Copying and placement of materials on other sites without written permission prohibited.
© library24.us, 2015-2017